Версия за печат

00645-2020-0001

BG-Ветово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 136 от дата 10.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530504

BG323, Община Ветово, ул. Трети март №2, За: Ивелин Димитров, България 7080, Ветово, Тел.: 00359 81612253, E-mail: vetovo@abv.bg, Факс: 00359 81612253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vetovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vetovo.nit.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – улица „Плиска“ и част от улица „Преслав“, с. Смирненски, община Ветово“; Обособена позиция 2: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – част от улица „Преслав“, с. Смирненски, община Ветово“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В предмета на поръчката се предвижда рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод - участъци от ул. Плиска и ул. Преслав в с. Смирненски. Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката е изложено в техническите спецификации по обособените позиции и изготвените инвестиционни проекти за обектите - част от настоящата документация за участие в процедурата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 798334 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата публично състезание се провежда на основание чл.178, вр.с чл.18, ал.1, т.12 и чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП и с оглед необходимост от рехабилитация и реконструкция на улучните мрежи и водопровод в община Ветово.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мехмед Хасан Мехмед

VIII.2) Длъжност

Кмет