Версия за печат

01279-2020-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 1000-58 от дата 10.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040046

BG421, РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, бул. “6-ти Септември” № 274, За: Станислава Колева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601097, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://iztochen-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки в Район "Източен", Община Пловдив“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е извършване на ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки в район "Източен", община Пловдив. Примерни обекти при изпълнението ще бъдат: Паркинг и тротоари на ул. „Преспа“ и ул. „Удроу Уилсън“. С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели облагородяване на тротоарни и пешеходни зони на територията на град Пловдив, район „Източен“, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, изграждане на регламентирани зони за паркиране на МПС. Осигуряване на забрана за паркиране на МПС по тротоарни и пешеходни зони чрез поставяне на антипаркинг елементи, ремонт и изграждане на паркинги и велоалеи. Предвижда се подмяна на старата тротоарна настилка на места, на които е в лошо състояние с нова от висок клас, пренареждане на съществуващата тротоарна и паважна настилка; ремонт и изграждане на подземна и надземна инфраструктура /отводнителни и поливни системи, улично осветление и тръбна канална мрежа. Цели се намаляване нивото на шумово натоварване и подобряване и опазване чистотата на въздуха. Предметът на обществената поръчка включва и изпълнението на следните дейности, които са свързани с изпълнение на РСМР: 3.1. Изготвяне, съгласуване на проект и въвеждане на временна организация по време на строителството (при необходимост). 3.2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти, отговарящи на Наредба № РД-02-20-1/ 05.02.2015 г. за условията и реда за възлагане на строителни продукти в строежите на Република България. 3.3. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. 3.4. Участие в процедурата по приемане на строежа – приемо-предавателен протокол за установяване на качествено изпълнени РСМР. 3.5. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за обществената поръчка, в съответствие с офертата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на обществената поръчка, не е целесъобразно разделянето й на на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1666666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по редая на чл. 73, ал. 1 от ЗОП. Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен осигуряването на свободна и лоялна конкуренция, публичност и прозрачност на избора, както и ефективност при разходването на средствата по възлагане изпълнението на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП, което обстоятелство е посочено в обявлението и предвидено в проекта на договора.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Василев Стоянов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Район "Източен"