01073-2020-0003

BG-гр.Мъглиж:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер РД-09-82 от дата 10.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, Община Мъглиж, пл.Трети март №32, За: З.Светославова, България 6180, гр.Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://maglizh.com/page/1524/Profil-na-kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на контейнери за отпадъци за нуждите на община Мъглиж по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на контейнер тип ракла 1.1 м3 (1100л.) - 130 бр., за нуждите на община Мъглиж. Обособена позиция № 2: Доставка на контейнер тип ракла 660 л. - 50 бр., за нуждите на община Мъглиж. Обособена позиция № 3: Доставка на контейнер за строителни отпадъци 4 м3 (открити) - 5 бр., за нуждите на община Мъглиж. Обособена позиция № 4: Доставка на контейнер за битови отпадъци 4 м3 (с капаци) - 40 бр., за нуждите на община Мъглиж.”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на контейнери за отпадъци за нуждите на община Мъглиж по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на контейнер тип ракла 1.1 м3 (1100л.) - 130 бр., за нуждите на община Мъглиж. Обособена позиция № 2: Доставка на контейнер тип ракла 660 л. - 50 бр., за нуждите на община Мъглиж. Обособена позиция № 3: Доставка на контейнер за строителни отпадъци 4 м3 (открити) - 5 бр., за нуждите на община Мъглиж. Обособена позиция № 4: Доставка на контейнер за битови отпадъци 4 м3 (с капаци) - 40 бр., за нуждите на община Мъглиж. Изготвена е техническа спецификация по всяка обособена позиция, приложена към документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 162285 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно проведените от община Мъглиж пазарни консултации за определяне на актуалната прогнозна стойност на поръчката по смисъла на чл.21, ал.2 от ЗОП и след проведено пазарно проучване максималният финансов ресурс за изпълнение на поръчката е в общ размер на 162 285 (сто шестдесет и две хиляди двеста осемдесет и пет) лева без начислен ДДС. Взета е предвид прогнозната стойност на настоящата поръчка и прогнозните стойности на поръчките със сходен предмет, които са известни на възложителя към датата на обявяване на настоящата обществена поръка, и които попадат в праговете на чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП и факта, че естеството на доставката, позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Мъглиж.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Господин Антонов Господинов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Мъглиж