00074-2020-0002

BG-Белослав:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

19. Корабно инженерство - корабостроене, корабоводене, корабни машини и механизми


Решение номер 50 от дата 09.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103600001

BG33, Белфепи ЕООД, ул Цар Симеон Велики 23, За: Иван Томов - управител Юлияна Рачева - юрисконсулт, България 9178, Белослав, Тел.: 0885 851932, E-mail: belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.belferi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/belferi-504/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на резервни части и консумативи за дизилов двигател BF 4M 1013 EC "DEUTZ"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. Резервните части ще се монтират на дизелов двигател BF 4M 1013 EC "DEUTZ" морско изпълнение. 2. Необходимите резевни части и консумативи се явяват резервни части и консумативи, които са елементи от дизелов двигател и съгласно експлоатационната документация на производителя и документацията по качество, резервните части и консумативите трябва да бъдат същите или еквивалент на вложените. 3.Доставените резервни части трябва да съответстват по предназначение, технически параметри и качество на резервни части. 4.Резервните части трябва да се придружават със сертификати (когато е приложимо) за качество, издадени от завода производител или оторизиран представител на производителя с оригинален подпис и печат или еквивалент. 5.Всяка опаковка да е обозначена с етикет с фирмената марка на производителя и описание на стоката с посочени означения, съгласно спецификацията към договора. 6.Място на доставка - гр.Белослав, обл.Варна , ул."Гебедже"№8. 7.Посочените по артикули са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното усвояване на посочения финансов ресурс. 8. Посочената спецификация включва най – често закупуваните видове резервни части, но не конкретизира количествата и вида им, които ще бъдат закупени при заявка. 9. Всяка резервна част се доставя в индивидуална опаковка с маркировка, съдържаща наименование на производителя, каталожен номер и баркод. І. Резервни части , дизелов двигател - BF 4M1013 EC "DEUTZ" морско изпълнение 1. Филтри маслени Брой 70 2. Филтри горивни финни Брой 20 3. Филтри горивни груби Брой 20 4. Цилиндрови втулки Брой 16 5. Бутала Брой 16 6. Помпа сладка вода Брой 7 7. Помпа морска вода Брой 5 8. Водоводен охладител Брой 4 9. Венец за маховика Брой 2 10. ГПВН-горивна помпа високо налягане Брой 16 11. Сегменти комплект Брой 5 12. Маслена помпа Брой 5 13. Горивна помпа ниско налягане Брой 16 14. Стоп бобина Брой 6 15. Кобилици за клапани брой 16 16. Дюза комплект брой 8 17. Разпръсквач за дюза брой 12 18. Термостат за вода брой 5 19. Помпа морска вода зъбно колело брой 4 20. Бутални болтове брой 16 21. Турбинка за помпа морска вода брой 15 22. Изпусквателен клапан Брой 16 23. Спукателен клапан брой 16 24. Водачи клапани брой 16 25. Биелни болтове Брой 12 26. Ролков повдигач Брой 8 27. Повдигачи клапани Брой 8 28. Повдигащи прътове Брой 8 29. Охлаждаща дюза бутало Брой 20 30. Уплътнения за горивни помпи високо налягане - комплект Брой 8 31. Помпа ръчна за източване на масло от двигателя Брой 1 32. Турбина за турбо надув Брой 4 33. Колянов вал Брой 3 34. Разпределителен вал Брой 2 35. Блок за главен двигател Брой 2 36. Маслен охладител Брой 4 37. Гарнитура за маслен охладител Брой 4 38. Гарнитура за картер Брой 4 39. Гарнитура за маслена помпа Брой 4 40. Гарнитура за глава Брой 4 41. Гарнитура за капака Брой 8 42. Гарнитура за капак маслен охладител Брой 5 43. Преден семеринг за колянов вал Брой 5 44. Заден семеринг за колянов вал Брой 5 45. Ремък за динамо Брой 8 46. Ремък основен Брой 8 47. Уплътнения за всмукателен колектор - комплект Брой 5 48. Уплътнения за изпусквателен колектор - комплект Брой 5 49. Масло за двигател Варел 209л. 6 50. Регулатор за обороти Брой 4 51. Въздушни филтри Брой 20 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да намали обема на доставките на обществената поръчка при евентуално отпадане на необходимостта от осигуряване на някои номенклатури по посочените в Технически спецификации - резервни части и консумативи или ги компенсира за сметка на други такива.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на настоящата обществена поръчка на обособени позиции не е целесъобразно, тъй като обществената поръчка е неделима по своята същност, предвид обстоятелството, че предметът на същата е неделим. Съществува риск при разделянето на поръчката на обособени позиции, изпълнението прекомерно да се затрудни технически и/или да се оскъпи. С оглед на последното е невъзможно и нецелесъобразно разделянето на обществена поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 160000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.18, ал.1, т.12, във връзка с чл.20, ал.2 от ЗОП Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, провеждана по Глава двадесет и пета (чл.176 и сл. ЗОП), когато планираната за провеждане на поръчката доставка или услуга, включително услугите по Приложение № 2, е на стойност по-висока от 70 000 лв. без ДДС до съответния праг по чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП. Съгласно своето решение Възложителя одобрява обявлението и документацията по настоящата обществена поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10 дневен срок от: изтичане срока по чл.179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата,

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Михайлов Томов

VIII.2) Длъжност

Управител