00373-2020-0007

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 688 от дата 09.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски унивреситет, Студенстки град, Деловодство - стая 335, За: П. Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на апаратура/консумативи/пособия и артикули в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура/консумативи/пособия и артикули в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, както следва: ОП №1 „Китове и консумативи“; ОП №2 „Химикали и хранителни среди“; ОП №3 „Компютърна и периферна техника“; ОП №4 „Поставка за петри – Petriturn-E petri-dish turbtable with sensor, electrically driven“; ОП №5 „Вортекс“; ОП №6 „Електромагнитна бъркалка с нагряване“; ОП №7 „Филтрираща система от борсиликатно стъкло“; ОП №8 „Вакуум помпа без масло“; ОП №9 „Дестилатор, стенен“. Общата прогнозна стойност на поръчката по 9-те обособени позиции е в размер от 30 390,00 лв. без ДДС, от които:- за ОП №1–2824,00 лв. без ДДС, която представлява 9,396% от общата стойност на поръчката;- за ОП №2–14140,00 лв. без ДДС, която представлява 46,528% от общата стойност на поръчката;- за ОП №3–8816,00 лв. без ДДС, която представлява 29,010% от общата стойност на поръчката;- за ОП №4–900,00 лв. без ДДС, която представлява 2,962 % от общата стойност на поръчката;- за ОП №5–470,00 лв. без ДДС, която представлява 1,547 % от общата стойност на поръчката;- за ОП №6–840,00 лв. без ДДС, която представлява 2,764 % от общата стойност на поръчката;- за ОП №7–420,00 лв. без ДДС, която представлява 1,382 % от общата стойност на поръчката;- за ОП №8–460,00 лв. без ДДС, която представлява 1,514 % от общата стойност на поръчката;- за ОП №9–1520,00 лв. без ДДС, която представлява 5,002 % от общата стойност на поръчката. Прогнозните стойности на обособени позиции №4, №5, №6, №7, №8, №9 са под 156 464 лв. и тяхната обща прознозна стойност не надвишава 20% от общата прогнозна стойност на поръчката–в размер от 6011,18лв. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции №4, №5, №6, №7, №8, №9 е под прага от 30 000лв., същите попадат в приложното поле на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, обособени позиции от № №4, №5, №6, №7, №8, №9 включително ще се възложат по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП–чрез директно възлагане. В изпълнение на чл.21, ал.6 от ЗОП и предвид общата прогнозна стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 25 780,00лв. без ДДС (явяваща се прогнозна стойност за обособени позиции №1, №2 и №3) се възлага с настоящата обществена поръчка–чрез „Открита процедура” по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП във връзка с чл.21, ал.3 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 25780 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 30390 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

- за ОП № 4 – 900,00 лв. без ДДС, която представлява 2,962 % от общата стойност на поръчката; - За ОП № 5 – 470,00 лв. без ДДС, която представлява 1,547 % от общата стойност на поръчката; - за ОП № 6 – 840,00 лв. без ДДС, която представлява 2,764 % от общата стойност на поръчката; - за ОП № 7 – 420,00 лв. без ДДС, която представлява 1,382 % от общата стойност на поръчката; -за ОП № 8 – 460,00 лв. без ДДС, която представлява 1,514 % от общата стойност на поръчката; - за ОП № 9 – 1520,00 лв. без ДДС, която представлява 5,002 % от общата стойност на поръчката.Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата прогнозна стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата прогнозна стойност на цялата поръчка. Прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 са под 156 464 лв. и тяхната обща прознозна стойност не надвишава 20 % от общата прогнозна стойност на поръчката – в размер от 6011,18 лв. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 е под прага от 30 000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции от № № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 включително ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на предходните 12 месеца съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи към настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес:http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200309pSTg2626497

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц.д-р Добри Ярков

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора