Версия за печат

03546-2020-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер АСД-02-99 от дата 05.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000458713

BG421, Детска градина Малина, ул. Кичево № 48, ул. Бугариево № 30, За: Доротея Боева - Директор, България 4004, Пловдив, Тел.: 0359 32207271, E-mail: cdg_malina_pld@abv.bg, Факс: 0359 32207271

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.cdg-malina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://cdg-malina.com/site/blog/category/profil_na_kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив, ул. „Бугариево“ № 30, по пет обособени позиции“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

С настоящата поръчка се възлагат периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“ на адрес: гр. Пловдив, ул. „Бугариево“ № 30, по следните обособени позиции: ОП № 1 "Доставка на хляб"; ОП № 2 "Доставка на пресни плодове и зеленчуци" ОП № 3 "Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти" ОП № 4 "Доставка на мляко и млечни хранителни продукти" ОП № 5 "Доставка на месо и месни хранителни продукти, яйца и риба" Доставките следва да се извършват при спазване на разпоредбите на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения, издадена от Министъра на здравеопазването, Наредба № 8 от 04.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от Министъра на земеделието, храните и горите, както и всички нормативни изисквания на националното и европейското законодателство.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 175308.34 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата поръчка е наа стойност съгласно праговете по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, поради което се възлага с процедура на "публично състезание" по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Прогнозната стойност на поръчката е лимитна. Настоящата поръчка ще се провежда при условията на чл. 181, ал. 2 от ЗОП - оценката на предложенията на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 10-дневен срок.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Доротея Кирилова Боева

VIII.2) Длъжност

Директор