00245-2020-0001

BG-Димитровград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 13 от дата 04.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 126351685

BG422, МБАЛ Света Екатерина Димитровград ЕООД, МБАЛ Света Екатерина Димитровград ЕООД, За: Виолета Запрянова Васка Василева, България 6400, Димитровград, Тел.: 0359 884378752, E-mail: mbal_dimgrad@abv.bg, Факс: 0391 64029

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalstekaterina.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalstekaterina.eu/index.php?page=Orders.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставки на лекарствени продукти за 2020 г.”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодични „Доставки на лекарствени продукти за 2020 г.” за нуждите на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД, обособени в 54 обособени позиции с общо 174 номеклатурни номера.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 112784 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е в ценовите параметри на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срока за обжалване е съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Матей Асенов Матеев

VIII.2) Длъжност

Управител на МБАЛ "Света Екатерина" Димитровград" ЕООД