Версия за печат

00714-2020-0003

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 55 от дата 04.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА ЕООД, бул. Цар Освободител № 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващ лечебно заведение - възложител по смисъла на чл. 5 ал. 2 т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД за период от 4 години

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД, като прогнозното количество за целия срок на действие на договора е 50722 куб.м. 2. Срок на договора/срок за изпълнение - 4 години от датата на подписване на договора. 3. Начин на възлагане - заплащането на консумираното количество вода ще се извършва по банков път. 4. Място на изпълнение: сградата на СБАГАЛ в гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150. 5. Заплащане - въз основа на твърдо договорена цена за: - услугата доставяне на вода на потребителите - лв./куб.м. /без ДДС/; - услугата отвеждане на отпадъчни води - лв./куб.м. /без ДДС/; услугата пречистване на отпадъчни води - лв./куб.м. /без ДДС/. 7. Срок на заплащане на фактурите - 40 дни след получаване на фактурите.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка е неделима по своята същност, предвид обстоятелството, че предмета на същата е неделим и всяка една дейност от предмета е свързан с останалите, които са необходими за изпълнение на доставките. С оглед на последното е невъзможно и нецелесъобразно разделянето на общественат поръчка на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 160467 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите, обект на поръчката се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и Закона за водите. Съгласно чл. 198 "о", ал.1 от ЗВ стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съораженията, както и предоставянето на ВиК услугите на потребителите срещу заплащане, се извършват от оператори по реда на ЗВ и ЗРВКУ, като в ал.2 е посочено, че в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по ал.1. Съгласно чл. 198 "а", ал.1 от ЗВ за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги, територията на страната се разделя на обособени територии. На основание § 34 от ПЗР на ЗВ, във връзка с чл. 198 от ЗВ, с Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009г./ обн. в ДВ, бр. 7 /26.01.2010 г./ на Министъра на регионалното развитие и благоустройство са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите. В т.7 от Решението е обявена обособена територия на действие на ВиК оператор „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА“ ООД, Варна с обхват територията на 12 общини, в т.ч. и Община Варна. С оглед на изложеното обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, поради това, че „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА“ ООД, се явява единствен ВиК оператор, който може да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системите и съораженията, както и да предоставя ВиК услуги на потребителите срещу заплащане. Предвид гореизложеното, касаещо необходимостта от доставянето на питейна вода и пречистване на отпадъчни води за нуждите на СБАГАЛ Проф-д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД, както и с оглед прогнозната стойност на поръчката ще се открие процедура на пряко договаряне на основание чл. 182 ал. 1 от ЗОП във връзка с чл.79, ал.1, т.3 "в" от ЗОП, тъй като „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА“ ООД , с адрес: гр.Варна, ул. „Прилеп“ № 33 е единствен възможен изпълнител на настоящата поръчка и възлагането й на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗРВКУ регулирането на ВиК услугите се осъществява от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). С оглед на изложеното "Водоснабдява и канализация" ЕООД, Варна е единствен ВиК оператор на територията на Община Варна, включен под № 7 в публикувания на интернет страницата на КЕВР - списък на ВиК операторите с одобрен бизнес план и с утвърдени към 01.01.2020 г. цени за предоставяне на ВиК услуги съгласно Решение № Ц-37 / 23.12.2019 г. Съгласно изискванията на ЗВ посочения ВиК оператор притежава: 1. Разрешително за водовземане №2151 0038/27.02.2008г., издадено от Директора на Басейнова дирекция, Черноморски район с център Варна. Като титуляр на посоченото разрешително на ВиК оператора са предоставени права за срок до 27.02.2033г. за водовземане, с предназначение и място в изрично посочени населени места, в т.ч. и гр. Варна. 2. Разрешително за водоползване №003804/23.01.2006г., издадено от Министерство на околната среда и водите, като титуляр на посоченото разрешително на ВиК оператора са предоставени права за водоползване, с предназначение и място на водоползване в изрично посочени населени места, в т.ч. и гр. Варна.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 182 ал. 1 и чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП Възложителя няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП /няма да изпраща и одобрява покана за участие/ като договора ще бъде сключен с дружество „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА“ ООД, притежаващо изключителни права за доставка на питейна вода и пречистване на отпадъчни води на територията на община Варна. Съгласно чл.65, ал.2 от ППЗОП договорът ще бъде сключен след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Преди сключване на договора определеният за изпълнител следва да представи документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото решение подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от публикуването му съгласно чл.197, ал.1, т.5 б. "а" от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Кремен Цветанов Цветков

VIII.2) Длъжност

оправомощен за възложител на основание Заповед № 52/26.02.2020 г. на Управителя на СБАГАЛ и пълномощно рег. № 2347/01.11.2018 г. на Нотариус рег. № 193 в НК