Версия за печат

03788-2014-0008

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 202218735

BG411, Център за градска мобилност ЕАД, бул. Княгиня Мария Луиза № 84, За: Цветалина Христова, България 1202, София, Тел.: 02405 4024, E-mail: procurement@sofiatraffic.bg, Факс: 02 8319071

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.sofiatraffic.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/profil-na-kupuvacha/499/otkrita-procedura-za-vazlagane-na-6.

I.4) Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ЗОП-18 от 18.06.2014 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
03788-2014-0008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изграждане, внедряване и поддръжка на Система за автоматично позициониране на превозните средства на градския транспорт


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ДЗОП-9 от 20.07.2015 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ИНФОСИСТЕМС ЕЙДЖЪНСИ ДЗЗД, бул. Никола Й. Вапцаров №53Б, Мандарин офис център, България 1407, София, Тел.: 08968 23007, E-mail: m.haylezov@infosys.bg, Факс: 08968 23007

Интернет адрес/и:

URL: www.infosys.bg.

Изпълнителят е МСП: не

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, бул. Никола Й. Вапцаров №53Б, Мандарин офис център, партер, България 1407, София, Тел.: 08968 23007, E-mail: m.haylezov@infosys.bg, Факс: 08968 23007

Интернет адрес/и:

URL: www.infosys.bg.

Изпълнителят е МСП: не

III.3) Изпълнител по договора

BG411, АДВЪРТАЙЗИНГ ЕЙДЖЪНСИ АД, район Сердика, Сливница 141-143, ет. 2, България 1000, София, Тел.: 08968 23007, E-mail: m.haylezov@infosys.bg, Факс: 08968 23007

Интернет адрес/и:

URL: www.infosys.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Поръчката включва: 1. Изграждане на Система за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт, включваща: • Разработване, доставка и внедряване на софтуер за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт; • Доставка, монтаж и инсталация на хардуер, обслужващ системата; • Доставка и монтаж на бордово оборудване към наличния подвижен наземен състав на обществения градски транспорт в гр. София - оборудване за локализиране на превозно средство, за прехвърляне на данни към сървър и за информиране на водача на превозно средство за движението му съгласно разписанието (графика); • Интеграция със свързани системи и подсистеми на „Център за градска мобилност” ЕАД; 2. Обучение на служители на „Център за градска мобилност” ЕАД и транспортните оператори за работа със системата; 3. Приемателни тестове на системата и отчетност на основните етапи, свързани с изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката, а именно: изготвяне на дизайн, доставка, монтаж, изпитвания и въвеждане в експлоатация на системата; 4. Поддръжка и актуализация на внедрения софтуер в рамките на договора; 5. Поддръжка на инсталирания хардуер, обслужващ системата; 6. Сигурност, надеждност, непрекъснатост и резервираност над информацията при реализацията на Системата за автоматично позициониране на превозните средства.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

53

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1967000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

19.02.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Чл.3, ал.1 от договор № ДЗОП-9/20.07.2015г.; Преди промяната: Общата цена за изпълнение на поръчката за целия предвиден срок на договора - 4 /четири/години, възлиза на 1 967 000,00 /един милион деветстотин шестдесет и седем хиляди/ лв. без ДДС.; След промяната: Общата цена посочена в чл.3, ал.1 от договора в размер на 1967.00 /един милион деветстотин шестдесет и седем хиляди/лв без ДДС се увеличава с 80 500,00/осемдесет хиляди и петстотин/лв. без ДДС, което е до 10 на сто от първоначалната сума по договора.Общата сума става 2 047 500,00/два милиона четиредесет и седем хиляди и петстотин/лв. без ДДС.; Правно основание: чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП; чл.33 и чл.22, ал.3 от договор №ДЗОП-9/20.07.2015г.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2047499.96 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.03.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Димитър Константинов Дилчев
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор