Версия за печат

00276-2015-0014

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. Академик Стефан Младенов №1, За: А.Маркова, България 1700, София, Тел.: 0359 29493233, E-mail: a.markova@bgpost.bg, Факс: 0359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-33-1 от 23.11.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2015-0014
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Предоставяне услугата за контрол на автомобилния парк следва да се извърши посредством доставка на необходимото оборудване, внедряване, въвеждане в експлоатация и експлоатиране на софтуер EuroGPS Smarttracker Connect, също така в изпълнението на поръчката се включва предоставяне на услуга за мониторинг и контрол на автомобилния парк, гаранционна поддръжка на софтуера на системата. На изпълнителя по настоящата обществена поръчка се възлага контрола върху използването на автомобилите по предназначението им, контрол върху използването на горивото в автопарка на Възложителя, въвеждане, управление и настройки на обекти и региони и настройки на правила и аларми и контрол върху поведението на автомобилите спрямо тях, и изготвяне на периодични справки на различни нива на обобщение на информацията, посредством функционалностите на софтуера EuroGPS Smarttracker Connect. собственост на Възложителя трябва да бъде монтирано и пуснато в експлоатация на територията на БРСЦ София и 31 автобази на “Български пощи” ЕАД (Таблица 2), в срок от 1 месец от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчка. Стойност на настоящата обществена поръчка е в размер до 270 000 лв. /двеста седемдесет хиляди лева/. Срок на договор: след провеждане на преговори ще бъде сключен с избрания изпълнител, като договорът ще бъде със н срок на действие 48 месеца от датата на подписването му от двете страни.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 18 от 11.01.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, Иком ООД, ул. Васил Левски №150,ет.3, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 29794949, E-mail: gkiscev@icomcons.com, Факс: 00359 29794925

Интернет адрес/и:

URL: https://www.viasattech.com/bg/new.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предоставяне услугата за контрол на автомобилния парк следва да се извърши посредством доставка на необходимото оборудване, внедряване, въвеждане в експлоатация и експлоатиране на софтуер EuroGPS Smarttracker Connect, също така в изпълнението на поръчката се включва предоставяне на услуга за мониторинг и контрол на автомобилния парк, гаранционна поддръжка на софтуера на системата. На изпълнителя по настоящата обществена поръчка се възлага контрола върху използването на автомобилите по предназначението им, контрол върху използването на горивото в автопарка на Възложителя, въвеждане, управление и настройки на обекти и региони и настройки на правила и аларми и контрол върху поведението на автомобилите спрямо тях, и изготвяне на периодични справки на различни нива на обобщение на информацията, посредством функционалностите на софтуера EuroGPS Smarttracker Connect. собственост на Възложителя трябва да бъде монтирано и пуснато в експлоатация на територията на БРСЦ София и 31 автобази на “Български пощи” ЕАД (Таблица 2), в срок от 1 месец от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчка. Стойност на настоящата обществена поръчка е в размер до 270 000 лв. /двеста седемдесет хиляди лева/. Срок на договор: след провеждане на преговори ще бъде сключен с избрания изпълнител, като договорът ще бъде със н срок на действие 48 месеца от датата на подписването му от двете страни.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

11.01.2016 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
226800 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

25.02.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
225604.78 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.03.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор