05397-2019-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Мартина Митрева, старши юрисконсулт в дирекция Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492080, E-mail: mmitreva@e-gov.bg, Факс: 02 9492433

Място/места за контакт: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://e-gov.bg/.

Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016.

Електронен достъп до информация: https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/248.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

По време на изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“ следва да бъдат изпълнени следните дейности и поддейности: Дейност 1 – Проектиране; Дейност 2 - Изграждане на ДХЧО; Поддейност 2.1. – Изграждане на Защитен интернет възел (ЗИВ); Поддейност 2.2. – Изграждане/надграждане на центрове за данни (ЦД), център за възстановяване и център за наблюдение и управление; Поддейност 2.3 Внедряване на облачни услуги; Поддейност 2.4 – Изграждане/надграждане на Преносната среда; Дейност 3 – Пускане в експлоатация; Поддейност 3.1. Проверка и тестване на изградената облачна инфраструктура; Поддейност 3.2. – Опитна експлоатация; Поддейност 3.3. – Пилотна миграция към ДХЧО; Дейност 4 – Обучение.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48820000, 32420000, 48000000, 72222300

Описание:

Сървъри
Мрежово оборудване
Софтуерни пакети и информационни системи
Услуги, свързани с информационни технологии

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
28282828 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Ограничена

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Качество; тежест: 60
Критерий: Цена; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2019/S 038 - 086962 от 22.02.2019 г. 
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2019/S 049 - 113662 от 11.03.2019 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 14 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
Възложена е поръчка/обособена позиция

ДА

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.01.2020 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

КОНСОРЦИУМ СИСТЕЛ ДЗЗД, ж.к. Малинова Долина, ул. Панорама София № 6, бл. Б, ет. 2, България 1766, София, Тел.: 02 9704040, E-mail: tbs.office@telelink.com, Факс: 02 9704042

URL: http://www.telelink.com/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 28650483.33 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 28282828 BGN без ДДС
Брой години: 3
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

ДА

Дял: 10%
Кратко описание на стойността/дела от поръчката, които ще бъдат възложени на подизпълнител/и:

От Дейност 2 "Изграждане на ДХЧО": Доставка, инсталация, конфигурация и въвеждане в експлоатация на мрежово оборудване и софтуер от производителите Cisco Systems Inc. и F5.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Проект BG05SFOP001-1.005-0001 „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

VI.2) Допълнителна информация

По т. IV.3.2. в поле "Други предишни публикации" е вписано Обявление за изменение или допълнителна информация, одобрено с Решение ДАЕУ-3448/07.03.2019 г. По т. V.3.: Обществената поръчка е възложена на обединение КОНСОРЦИУМ "СИСТЕЛ" ДЗЗД, с участници в консорциума: "СИЕНСИС" АД с ЕИК 121708078 и "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС" ЕАД с ЕИК 130545438 и подизпълнител "СТЕМО" ООД с ЕИК 817080126. По V.4. - Срокът за изпълнение на поръчката е 550 дни (1 г. и 185 дни) за изпълнение на поръчката и 2 г. разширена гаранционна поддръжка на доставеното оборудване. Поради липса на опция, в т.V.4 е посочен срок в години: 3, като следва да се има предвид, че действителният срок е 3 г. 185 дни. По т. V.5. във връзка с Приложение 16 към ЗОП, част В, т. 9 - съгласно договора и офертата, частта от поръчката, която ще се възлага на подизпълнителя "СТЕМО" ООД е в размер на 10%, като стойността на този дял от поръчката е 2 828 282 лв. без ДДС. По Приложение № 16 ЗОП, част В, т. 6: В процедурата е класиран един икономически оператор - избраният за изпълнител участник КОНСОРЦИУМ "СИСТЕЛ" ДЗЗД с адрес: гр. София, ж.к. Малинова Долина, ул. Панорама София № 6, бл. Б, ет.2. Съгласно Решение № ДАЕУ-550/09.01.2020 г. за избор на изпълнител, офертите на останалите участници в процедурата не се класират и са отстранени от процедурата.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2020 г.