Версия за печат

04128-2019-0008

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 176182033

BG421, Общинска фондация Пловдив 2019, ул. Райко Даскалов 2, За: Радост Иванова - заместник-директор Маркетинг, реклама и търговска дейност, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 632970, E-mail: info@plovdiv2019.eu, Факс: 032 632970

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://plovdiv2019.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://plovdiv2019.eu/bg/procurements.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Отдих, култура и вероизповеданиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 371 от 23.08.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
04128-2019-0008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е публикация на една двойна страница - фолио в престижното издание на Юнеско „World Heritage Review“ с фокус Епископската (Голямата) базилика в контекста на град Пловдив - Европейска столица на културата 2019 г. Изданието на Юнеско „World Heritage Review“ се разпространява в цял свят, с периодичност четири пъти в годината, с тираж 8 900 (осем хиляди и деветстотин) броя хартиено издание и 111 754 (сто и единадесет хиляди седемстотин петдесет и четири) електронен абонамент. Статията представави информация за Епископската базилика в контекста на град Пловдив - Европейска столица на културата 2019 г. с описание около 800 – 1000 (осемстотин-хиляда) думи, илюстрирана с до 4 (четири) снимки. Информационният материал се публикува в брой 93, месец октомври 2019 г. на „World Heritage Review“, като това съвпадна и с официалното откриване на Голямата базилика в град Пловдив през 2019 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 139 от 05.11.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

UK, Publishing for Development LTD, Честър Хаус, Фулъм Грийн, 81-83 Фулъм Хай Стрийт, Лондон, Обединено кралство SW6 3JA, Лондон, Тел.: 044 2081445041, E-mail: accounts@pfdmedia.com, Факс: 044 2081445041

Интернет адрес/и:

URL: https://www.pfdmedia.com/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предмет на договора е публикация на една двойна страница - фолио в престижното издание на Юнеско „World Heritage Review“ с фокус Епископската (Голямата) базилика в контекста на град Пловдив - Европейска столица на културата 2019 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

05.11.2019 г. 

Крайна дата

30.11.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
7950 GBP без ДДС
Разменен курс към BGN:

2.31

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

29.01.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
7950 GBP без ДДС
Разменен курс към BGN:

2.31

ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

За целите на предоставяне на информация по чл. 29, ал. 3 от ЗОП и съобразно разпоредбата на чл. 72 от ППЗОП, настоящият договор за обществена поръчка се счита за изпълнен на дата 29.01.2020 г., когато е извършено последното дължимо плащане.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.02.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Кирил Мирославов Велчев
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор