Версия за печат

00714-2020-0002

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 54 от дата 20.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА ЕООД, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД за период от 4 години

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка включва пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и продажба на природен газ за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД за период от 4 години, считано от датата на подписване на договора. Прогнозното количество природен газ за целия период на изпълнение на договора е 4 400 MWh, като при определянето, отчитането и заплащането му следва да бъдат спазвани Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ и Решение № Ц–5 от 30.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на цени за дейност „разпределение на природен газ“, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи на лицензионните територии на Овергаз Мрежи АД за регулаторен период 2020 – 2024.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не позволява разделянето на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 268000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 182, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП, в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на пряко договаряне. Обществените отношения, свързани с осъществяването на дейността по доставка на природен газ се уреждат в Закона за енергетиката (ЗЕ). Съгласно чл. 39, ал.1 от ЗЕ, преносът и разпределението на природен газ е дейност, която подлежи на лицензиране, а съобразно чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2а от същия закон за една обособена територия на страната се издава само по една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензиите се издават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съгласно Решение № Л-438 от 30.03.2015г на КЕВР, в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано вливането на газоразпределителните дружества "Овергаз Изток" АД, "Овергаз Запад" АД, "Овергаз Север" ЕАД и "Овергаз Юг" АД в "Софиягаз" ЕАД, като същото е преименувано на "Овергаз Мрежи" АД. КЕВР е издала на дружеството „Софиягаз“ЕАД, с ново наименование „Овергаз Мрежи“АД с ЕИК 130533432, следните лицензии: - лицензия № Л-438-12 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на общини Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, за срок от 26 години; - лицензия № Л-438-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на общини Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, за срок от26 години. В регистъра на издадените лицензии за дейностите в енергетиката, съгласно Закона за енергетиката, публикуван на страницата на КЕВР, горепосочените лицензии са под № 411 в регистъра (интернет адрес: http://portal.dker.bg/registri/litsenzii). Предвид гореизложеното, доставката на природен газ за обекта, съставляващ сградния фонд на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД, находящи се на територията на гр. Варна, район „Приморски”, следва да бъде възложена на "Овергаз Мрежи" АД, като носител на изключителни права по силата на издадените от КЕВР лицензии. Изложеното по-горе и прогнозната стойност на поръчката обусляват избора на процедура за възлагането й по реда на чл. 182 ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП - пряко договаряне.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП няма да се прилагат разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и покана за участие в договаряне няма да се изпраща. На основание чл. 182 ал. 1 вр. чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП ще се сключи договор с „Овергаз Мрежи“ АД с ЕИК 130533432, със седалище на управление гр. София, район Лозенец, ул. Филип Кутев №5 ,притежаващо изключителни права за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители на територията на гр. Варна, район “Приморски“, където е разположен сградният фонд на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150. Съгласно чл. 65, ал. 2 от ППЗОП договорът за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата при Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ. При подписване на договора, изпълнителят следва да изпълни изискванията на чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, като представи документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

За целите на осъществявания от АОП контрол на процедурите и на основание чл. 134 от ППЗОП посочваме, че доказателства за обстоятелствата, въз основа на които поръчката се възлага чрез провеждане на пряко договаряне, няма да бъдат изпращани, тъй като същите са достъпни в електронен публичен безплатен регистър, поддържан от Комисия за енергийно и водно регулиране на интернет адрес http://portal.dker.bg/registri/litsenzii, позиция № 411

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване в 10-дневен срок от публикуването му съгласно чл. 197 ал. 1 т. 5 б. "а" от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Георгиев Ковачев

VIII.2) Длъжност

Управител на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД