00360-2020-0007

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер З-49 от дата 20.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Ася Величкова, България 1431, София, Тел.: 02 9230578, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Периодична доставка на консумативи за апарат модел ELx808LBS, с производител Lonza Sales – Швейцария”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва периодична доставка на консумативи за апарат модел ELx808LBS, с производител Lonza Sales - Швейцария за срок на изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца. Прогнозното количество за срока на договора е 68 кита.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката е за доставка на един вид консуматив -кинетичен тест за определяне на Ендотоксичност. Разделянето на обособени позиции е невъзможно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 360000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Консумативите са предназначени за апарат модел ELx808LBS, с производител LonzaSales AG - Швейцария. С представено оторизационно писмо, LonzaSalesAG,потвърждават и удостоверяват, че продуктите на Lonza Bioscience се разпространяват, продават и поддържат от компанията „ЕЛТА 90М” ООД, с адрес ул. „Дунав“ №19, гр. София, 1000, България. Компания „ЕЛТА 90М” ООД е официален представител на продуктовата гама на Lonza съгласно дистрибуторски договор и е единствената оторизирана компания в България, на която Lonza продава тази продуктова гама. В допълнение LonzaSales AG изтъкват, че системата ELx808 Absorbance Rader и WinQCL 5 софтуер за детекция на LAL - QCL и LAL тестове за мътност, са оптимизирани за работа единствено с техните LAL тестове и процедура. С оглед гореизложеното, на осн. чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, поради наличие на изключителни права възложителят прилага процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ЕЛТА 90М” ООД, с адрес ул. „Дунав“ №19, гр. София, 1000, България.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 , ал.1, т.5 от ЗОП, в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор