Версия за печат

00074-2020-0001

BG-Белослав:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 35 от дата 18.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103600001

BG33, Белфери ЕООД, Цар Симеон Велики 23, За: Иван Томов - управител Юлияна Рачева -юрисконсулт, България 9178, Белослав, Тел.: 0885 851932, E-mail: belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.belferi.com/archives/category/news.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/belferi-504/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на Белфери ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

.Общата стойност на ваучерите е в размер до 105 000 (сто и пет хиляди) лева без ДДС , включваща номиналната стойност на ваучерите и разходите за отпечатване , пакетиране и доставката им. В посочената прогнозна стойност на поръчката е включена номиналната стойност на заявените ваучери за храна и стойността на услугата за изработване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучерите за храна. Срок за изпълнение - 12(дванадесет) месеца от датата на подписване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс. В случай , че за срока на договора не е изчерпан финанасовият ресурс, а Изпълнителят е получил разрешение за извършване на дейност като оператор и предоставена индивидуална квота с уникален номер , то действието на договора е до изчерпване на финансов ресурс. Изпълнителят на ОП отпечатва, персонализира в индивидуални пликове, пакетира и доставя ваучери за храна по заявка на възложителя с номинална стойност 1.00 /един/, 5.00 /пет/, 10.00 /десет/ и 20 /двадесет/ лева. Същото се осъществява ежемесечно, като средномесечната потребност на ваучери е в размер на около 7500 лв.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на настоящата обществена поръчка на обособени позиции не е целесъобразно, тъй като обществената поръчка е неделима по своята същност, предвид обстоятелството, че предметът на същата е неделим. Съществува риск при разделянето на поръчката на обособени позиции, изпълнението прекомерно да се затрудни технически и/или да се оскъпи. С оглед на последното е невъзможно и нецелесъобразно разделянето на обществена поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 105000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.18, ал.1, т.12, във връзка с чл.20, ал.2 от ЗОП Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, провеждана по Глава двадесет и пета (чл.176 и сл. ЗОП), когато планираната за провеждане на поръчката доставка или услуга, включително услугите по Приложение № 2, е на стойност по-висока от 70 000 лв. без ДДС до съответния праг по чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Михайлов Томов

VIII.2) Длъжност

Управител