Версия за печат

01008-2019-0002

BG-Камено:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000057001

BG341, Община Камено, ул. Освобождение 101, За: Димитър Петров - Зам Кмет на Община Камено, България 8120, Камено, Тел.: 05515 3008, E-mail: obshtina@kameno.bg, Факс: 05515 2480

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kameno.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.kameno.bg/bg/public-orders.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 12-00-61 от 01.03.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01008-2019-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул.”Освобождение”, ул. „Георги Кондолов” и ул.”Неделчо Камбов, в гр. Камено“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 112 от 24.06.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG341, „Драй билд Г2” ЕООД, ул. „Сливница” № 39, ат.2, България 8000, Бургас, Тел.: 00359 877000700, E-mail: drybuildg2offise@abv.bg, Факс: 00359 877000700

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул.”Освобождение”, ул. „Георги Кондолов” и ул.”Неделчо Камбов, в гр. Камено

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

100

ІII.7) Стойност, посочена в договора
998491.25 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

19.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
998491.16 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.02.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ЖЕЛЬО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ
VII.2)
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО