Версия за печат

02709-2020-0010

BG-с. Говежда:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер РД 05-68 от дата 20.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760176

BG312, Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТП ДГС/- Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, За: инж. Милко Еделов Благоев, България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dgs_govejda@abv.bg, Факс: 088 2598240

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл.165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Услуга свързана с абонаментното сервизно обслужване на офис техниката, включително осигуряване на резервни части и консумативи, собственост на ТП ДГС Говежда към ДП СЗДП Враца"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е абонаментно сервизно обслужване на офис техника в извън гаранционен срок, включително доставка на резервни части и консумативи, собственост на ТП ДГС Говежда за срок от 36 месеца, включващо: 16 бр. компютърни конфигурации, 16 бр. монитори, 11 бр. мултифункционални устройства, 4 бр. принтери и 3 бр. UPS-и.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложител на настоящата обществена поръчка е ДП СЗДП Враца, а ДГС Говежда е нейно териториално поделение.СЗДП Враца е разделило поръчката за поддръжка и ремонт на офис техника между две свои териториални поделения, чиито директори по силата на упълномощаване провеждат процедури по ЗОП.В предмета на поръчката са включени еднородни и взаимно свързани дейности по следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника, поради което би било неефективно, нецелесъобразно и икономически необосновано разделянето на вече обособената позиция на повече обособени позиции. При възлагане на обществената поръчка на един изпълнител ще се постигне максимална бързина на изпълнението, което от своя страна, няма до доведе до нарушаване принципа на равнопоставеност, свободна конкуренция, публичност, прозрачност и недопускане на дискриминация.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 9900 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата е съгласно утвърден план-график за обществени поръчки, изготвен въз основа на подадени заявки от териториалните поделения и утвърден с Решение № 1 от Протокол № 16 от 21.11.2019 г. на Управителния съвет на Северозападно държавно предприятие.Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуги е на стойност от 70 000 до 271 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят ДП СЗДП Враца, чието поделение е ТП ДГС "Говежда" провежда някоя от предвидените в чл.18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. При процедура по ЗОП "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие, като по този начин се постига в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Милко Еделов Благоев

VIII.2) Длъжност

Директор ТП ДГС Говежда, упълномощен от Директора на ДП СЗДП Враца да организира и/или възлага обществени поръчки на основание чл.7, ал.1 от ЗОП - пълномощно № СЗДП 977-8/14.04.2016 г.