Версия за печат

00602-2020-0001

BG-с. Мирково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 2 от дата 18.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Ал. Стамболийски №35, За: Нели Кенанова - специалист ППОП, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182-2286, E-mail: info@mirkovo.bg, Факс: 07182-2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – висока зона”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящия проект предвижда изпълнение на водопроводни клонове от ІІI етап - висока зона. Проектът предвижда подмяната на съществуващите азбесто-циментови тръби от мрежата на селото по водопроводните клонове от висиката зона както следва: - Главен клон І с дължина 995 м., Главен клон ІІ с дължина 307 м., Клон 1 с дължина 151 м., Клон 2 с дължина 104 м., Клон 3 с дължина 52 м., Клон 4 с дължина 178 м., Клон 5 с дължина 142 м., Клон 6 с дължина 270 м., Клон 7 с дължина 214 м.,Клон 8 с дължина 56 м., Клон 9 с дължина 51 м., Клон 10 с дължина 114 м., Клон 11 с дължина 250 м., Клон 12 с дължина 102 м., Клон 13 с дължина 85 м., Клон 14 с дължина 86 м., Клон 15 с дължина 152 м., Клон 16 с дължина 60 м., Клон 17 с дължина 122 м. Всичко главни клонове ф 110 мм HDPE PN10 – 1 302 м. Всичко второстепенни клонове ф 90 мм HDPE PN10 – 2 189 м. ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. СМОЛСКО – ВИСОКА ЗОНА – 3 491 м.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обектът предмет на поръчката, напълно припокрива дефиницията за строеж по смисъла на § 1 т. 51 от ЗОП, тъй като след като бъде изпълнен ще представлява резултат от строителни работи, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономически или технически функции, тоест обектът е икономически, технически и функционално неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 621771.85 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност равна или по-голяма от 270 000 лв. до 10 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП процедури. В конкретния случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 621771,85 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на обществената поръчка е под прага, определен с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „а “ от ЗОП и не са налице обсоятелствата за провеждане на процедура по чл. 18 ал. 1 т. 13 от ЗОП. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура на публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка ще бъде осигурено от МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА /ПУДООС/, като договорът между Община Мирково и ПУДООС, за отпускане на финансови средства за реализиране на проект: „Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – висока зона”, ще бъде подписан след приключване на настоящата обществена поръчка и подписване на договор с изпълнител.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен сроки от зтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация и решението за прекратяване на процедурата; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Цветанка Петкова Йотина

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Мирково