Версия за печат

02709-2020-0007

BG-Лом:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 130 от дата 13.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760195

BG312, СЗДП ТП ДГС Лом, ул. Александър Стамболийски 27, За: Анна Кръстева, България 3600, Лом, Тел.: 00359 878967537, E-mail: dgslom@abv.bg, Факс: 00359 878967537

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200213KRnW12247153.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост съгласно Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на Държавно горско стопанство – Лом, за доставка на стоки, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

№ Артикул Мярка Прогнозно количество 1 Бяла копирна хартия А4, 80 гр./кв.м Пакет от 500 л. 75 2 Хартия карирана А4 Пакет от 250 л. 5 3 Папка PVC, А4 в опаковка по 50 бр. пакет 10 4 Папка джоб с перфорация, А4, от РР материал с дебелина 35 микрона брой 1800 5 Ролки за касови апарати, термо хартия, 10 бр., 57/1; 48; 28 м опаковка 50 6 Коректор воден 20мл брой 15 7 Коригираща лента 5 мм/8 м брой 10 8 Лепило сухо брой 20 9 Тампонно мастило – 30 мл.зелено брой 80 10 Самозалепващи листчета 75х75 мм, 100 л. опаковка 20 11 Хартиено кубче бяло,размер 84х84 мм,80 гр.,минимум 250 листа/6 бр.опаковка/ Опаковка 5 12 Тампони за печат 50 мм х70мм брой 30 13 Тиксо от РР материал, прозрачна – 19х33 м./4 бр. в опаковка опаковка 4 14 Тиксо от РР материал, прозрачна – 50мм. брой 3 15 Химикалки-обикновена, прозрачно тяло, връх 0,7 мм брой 300 16 Химикалки - асорти брой 50 17 Плик С5 със залепваща лента 80 гр., опаковка 100 бр. пакет 10 18 Плик С 6 със залепваща лента, пакет 100 бр. пакет 10 19 Плик С 4 със залепваща лента, пакет 50 бр. пакет 10 20 Фолио за ламиниране 65/95 мм Опаковка от 100 бр 4 21 Телчета за телбод 24/6/1000 бр. в кутия кутия 20 22 Телчета за телбод № 10/1000 бр. кутия 10 23 Перфоратор за листа брой 6 24 Телбод машинка от 20-25 листа,среден,р-р24/6 брой 5 25 Протоколна книга А4 200 листа,тв.кори брой 2 26 Макетен нож брой 3 27 Перманентен маркер, 1-3 мм,различ. цветове брой 10 28 Текст маркер, различни видове брой 15 29 Лепящи индекси12х50, 5 цвята брой 5 30 Антителбод брой 2 31 Острилка брой 6 32 Класьори големи брой 50 33 Класьори малки брой 20 34 Дневник ЕДСД брой 3 35 Молив с гума брой 20 36 Личен картон за отчитане на раб.облекло и инструменти брой 20 37 Калкулатор брой 3 38 USB Flash памет 16GB брой 2 39 Паус хартия пакет брой 1 40 Разделители пакет 10 41 Гуми брой 5 42 Ножици брой 6 43 Тетрадка голям формат с редове брой 5 44 Заповед за командировка кочан 2

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции: Ръководейки се от разпоредбите на чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, когато обществената поръчка съдържа обективно делими части, някои от които са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези части в една или в няколко поръчки, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този случай всяка поръчка се възлага по реда, приложим към общата стойност на всички поръчки, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Възложителят отделя в отделна обществена поръчка настоящата, тъй като не следва да обособява отделни обособени позиции съгласно измененията на ППЗОП (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.).

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Отварянето на офертите ще се извърши на датата, посочена в обявлението на открито заседание, съгласно изискванията на ЗОП

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Георги Костадинов Генев

VIII.2) Длъжност

Директор