Версия за печат

01544-2020-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 14-91-00-36 от дата 11.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121359317

BG411, Софинвест ЕООД, жк.Зона Б-19, бл. 15-16, вх. Б, За: Емилия Вучкова, България 1309, София, Тел.: 00359 029337062, E-mail: info@sofinvest.org, Факс: 00359 029884427

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://sofinvest.org/contact-bg.html.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sofinvest.org/profil-na-kupovacha/publichni-pokani.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Обезпечаване на дейностите по поддръжка, ремонт, възстановителни дейности и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община“ Обособена позиция № 1“Обезпечаване на дейностите по поддръжка, ремонт и възстановяване на публичното осветление в западните , южни и източните райони на Столична община“ Обособена позиция №2 “Обезпечаване на дейностите по поддръжка, ремонт и възстановяване на публичното осветление в северни райони на Столична община“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Във зависимост от необходимостта и разполагаемия финнсов ресурс Възложителя ще възлага изпълнението на отделни видове работи по ремонт и възстановяване на публичното осветление на територията на Столична община. Изпълнителите на обществена поръчка следва да обезпечат изпълнението на строително монтажните работи, както осигурят необходимите техника механизация , материали и работна ръка за изпълнение на отделните видове работи. Основните дейности включени в предмета на поръчката са; подмяна на съществуващи стари осветителни тела с нови енергефективни светодиодни осветители, подмяна на захранваща кабелна мрежа за нуждите на уличното осветление, подмяна на съществуваща рогатки, подмяна на стълбове за улично осветление, подмяна на шахти за улично осветление, подмяна на захранващи табла за улично осветление и други подробно описани в приложената техническа спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2000000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата се провежда на основание чл.79, ал.1, т.4, във връзка с чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП, поради наличие на изключителни обстоятелства и необходимост от неотложно възлагане на поръчката. Към момента на откриване на настоящата процедура на договаряне без предварително обявление предстои откриването на „открита" по вид процедура за провеждане на обществена поръчка със същия предмет от страна на Столчина община. Налице е следната фактическа обстановка: налице са непредвидими за възложителя събития, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя.От изложеното по-горе може да се направи категоричен извод, че липста на подръжка на публичното осветление на територията на Столична община и недостатъчна осветеност на улици, паркове и публични пространства ще доведе до крайно неблагоприятни последици за гражданите и посетителите на столицата, като е възможно да се увеличат битовите краждби и нциденти, нараства и риска от катастрофи с участието на пешеходци. Прекъсването на дейнсотта по поддръжка и възстановяване на компроментирано улчино осветление ще доведе до невъзможност Столична обшина да осъществява дейността си , съответно безспорно е налице второто алтернативно дадено условие от легалната дефиниция на „изключителни обстоятелства”, а именно ще бъде нарушено нормалното изпълнение на нормативноустан.дейности на възложителя. Налице е и първото, алтернативно определено, условие за наличие на „непредвидени обстоятелства”, а именно наличието на обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития. Неотложността от възлагане на настоящата пръчка не се дължи на обстоятелства, които произтичат от действия или бездействия на възложителя, а са резултат на обстоятелства, въпреки положената от него дължима грижа. Възложителя през 2019 г. е провел две процедури за избор на изпълнителя на дейностите по ремонт и поддръжка на уличното осветление, както с решение от 19.07.2019г. е открил процедура за избор на изпълнител с предмет: Наем на техника и механизация за обезпечаване на дейностите по поддръжка, ремонт, възстановителни дейности и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община“ , а с решение от 25.07.2019г. „Доставка на материали за обезпечаване на дейностите по поддръжка, ремонт, възстановителни дейности и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община“, като с избраните изпълнители са сключени за срок от 12 месеца и /или до провеждане на процедури от СО със същия предмет , но предвидения финансов ресурс и по двете процедури е изчерпан преди предвидения срок за изпълнение. Към настоящия момент „Софинвест“ ЕООД е изпълнител на договор сключен със Столична община със същия предмет , но не разполага със собствен ресурс да изпълни дейностите по поддръжка, ремонт, възстановителни дейности и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община за да изпълнени договорните си ангажименти.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

обособена позиция №1 „Улично осветление" АД , с адрес: гр. София, ул.”Будапеща” №17, ет.5, ляво крило, ЕИК 130596938, ИД по ЗДДС BG, 130596938 представлявано от Ангел Терзиев обособена позиция № 2; "Лог Сиберия“ ЕАД, с адрес: гр. София, ж.к. "Люлин 10", бл. 123, вх. Д, офис -партер ЕИК121502690, представлявано от Влади Чамов - управител

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

прогнозния финансов ресурс е разпределен по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1“Обезпечаване на дейностите по поддръжка, ремонт и възстановяване на публичното осветление в западните , южни и източните райони на Столична община“ -1 500 000.00 лв. без ДДС Обособена позиция №2 “Обезпечаване на дейностите по поддръжка, ремонт и възстановяване на публичното осветление в северни райони на Столична община“ - 500 000,00 лв. без ДДС

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197 ,ал.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Чавдар Найденов Гигов

VIII.2) Длъжност

управител на "Софинвест" ЕООД