00035-2020-0001

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РД-05-41 от дата 06.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, Община Костинброд, ул.Охрид №1, За: Снежа Трендафилова - директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт или инж. Красимир Дебеляшки - еколог и ръководител на ЕУП, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359721 68712; 00359721 68735, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/23695.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект: Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, включително съпътстващата инфраструктура

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: Дейност 1. Проектиране Дейността предвижда проектиране в работна фаза на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 20 997 т. и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5 078 т. Дейност 2. Изпълнение на строително – монтажни работи Дейността предвижда изграждане на: 1. Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 20 997 т. и 2. Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5 078 т. Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, необходимо за инсталациите • доставка, монтаж и пусково наладъчни дейности на технологично оборудване на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък; • вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите. Разходите за обучение на персонала в зависимост за коя инсталация са предвидени, са относими към перо СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на съоръжения и оборудване за компостираща инсталацията и съответно СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на съоръжения и оборудване за инсталация за предварително третиране на битови отпадъци. Дейност 4. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството, технически решения, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация. Поддейностите за изпълнение на всяка дейност са подробно представени в Документацията и Техническите спецификации.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ БФП №BG16M1OP002-2.002 – 0009 – С01 за изпълнение на проект: Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд, по процедура, чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002: Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, по приоритетна ос 2: Отпадъци на Оперативна програма - Околна среда 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България с конкретен Бенефициент Община Костинброд – водеща община и общини партньори – Община Божурище, Община Годеч, Община Сливница, Община Драгоман и община Своге.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейността предвижда изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 20 997 т. и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5 078 т. Инвестиционното намерение следва да се осъществи в поземлен имот № 274, с. Богьовци, общ. Костинброд, с размери 31 493 кв.м В проектното предложение, одобрено от Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г., обществената поръчка не е предвидено да бъде разделяна на обособени позиции. Поръчката не се разделя на обособени позиции и по целесъобразност, тъй като дейностите, предмет на поръчката, по своята същност представляват една комплексна дейност по един обект. Изготвянето на работен проект на инсталациите, предмет на поръчката, е тясно свързано както с избора на строителен подход, така и с доставката, монтажа и пуска на избраните технологично оборудване, съоръжения и обзавеждане за инсталации, чието въвеждане в експлоатация се регламентира като един обект и се експлоатира в цялост по реда на ЗУТ и ЗУО. Спецификата на обекта предполага единни решения, които могат да бъдат постигната единствено при съвместното изпълнение на всички дейности на обществената поръчка. При евентуално отделяне на проектирането и авторския надзор в отделна обособена позиция, същото е възможно да доведе до последваща ограничителна процедура за изпълнение на СМР, в случай че проектантите предвидят конкретно оборудване и/или материали със специфични характеристики, които не са широкоразпространени. В този смисъл, тъй като Възложителят търси единство и целесъобразност, разделянето на обособени позиции не е удачно, с оглед спецификата на обекта. Посочената хипотеза застрашава предвиденото от общината строителство, както и финансовият интерес на възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 9461765 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП). За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21 от ЗОП, както и стойността на конкретната поръчка и стойностите на предстоящи за възлагане поръчки с идентичен предмет, чиято обща стойност попада в прага по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. Посочените обстоятелства обуславят провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „открита процедура”.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Идентификатор, даден от възложителя: ОП 2020-1. На основание чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП, от датата на публикуване на Обявлението в Официален вестник на Европейския съюз, Възложителят – кмета на община Костинброд предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията на обществената поръчка, чрез публикуване в профила на купувача в електронна преписка на обществената поръчка. В деня на публикуване в регистъра на АОП на Решението и Обявлението на обществената поръчка, същите се публикуват и в профила на купувача, по реда на чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП. На посочената хипервръзка, се публикуват и всички относими документи и съобщения по провежданата процедура и поръчка, както следва: http://kostinbrod.bg, раздел „Профил на купувача”, Обществени поръчки, в обособена за обществената поръчка админстративна преписка с линк: http://kostinbrod.bg/archives/23695 Съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗОП, документацията за обществена поръчка съдържа технически спецификации, методика за оценка, образци на документи, както и указание за подготовката им, проект на договор, относими документи относно инвестицията. За указания, които не са специфични за конкретна процедура се препраща към относимото методическо указание на страницата на АОП, с вход в меню: Начало > Законодателство и методология > http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,160263&_dad=portal&_schema=PORTAL. За допълнителна информация: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. ЕЕДОП се представя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в електронен вид. Образецът на ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан (с квалифициран електронен подпис) и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се представя ЕЕДОП не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.1 от ЗОП, в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Трайко Андреев Младенов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Костинброд