Версия за печат

01200-2019-0005

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б, За: Теменужка Напетова, България 1040, София, Тел.: 02 9702769, E-mail: t.napetova@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/izbor-na-izpalniteli.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 07-00-74-1 от 02.08.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01200-2019-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предвидени са да се проведат следните 5 специализирани обучения: Обучение 1: Специализирано обучение по привеждане на системите за управление в съответствие с новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 от 2018 г.; Обучение 2: Обучение за провеждане на вътрешни одити в съответствие с БДС EN ISO 19011 на системи за управление съгласно новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 от 2018 г.; Обучение 3: Обучение за осъществяване на контрол на ЕСФП; Обучение 4: Обучение за изпитване на софтуер за одобряване на типа на средства за измерване; Обучение 5: Обучение за проверка на средства за измервания, управлявани със софтуер. Обучение 1 и Обучение 2 се финансират по административен договор: BG05SFOP001-2.006-0036-C01/06.07.2018 от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд. Обучение 3, Обучение 4 и Обучение 5 се финансират по административен договор: BG05SFOP001-2.006-0034-C01/06.07.2018 от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОПДУ34-ДОГ-1-1 от 19.11.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Консорциум МЕТРОНОМ, ПЛ. МАКЕДОНИЯ № 1 ет. 15 ап. ОФИС 12, България 1040, София, Тел.: 02 899877288, E-mail: fond_sir@abv.bg, Факс: 02 899877288

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Осигуряване на логистика, организация и провеждане на 5 обучения за нуждите на администрацията на БИМ по Проект: Специализирани обучения в администрацията на БИМ за привеждане на внедрените системи за управление към новите изисквания на стандарт БДС ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране“ по договор: BG05SFOP001-2.006-0036-C01/06.07.2018 и Проект: Специализирани обучения в БИМ за осъществяване на контрол на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и метрологичен контрол на средства за измервания (СИ), управлявани със софтуер по договор: BG05SFOP001-2.006-0034-C01/06.07.2018, финансирани от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

19.11.2019 г. 

Крайна дата

31.12.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
308000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
308000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

03.02.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Паун Атанасов Илчев
VII.2)
Длъжност: и.д. председател на БИМ