Версия за печат

02709-2020-0004

BG-с. Говежда:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер РД 05-44 от дата 03.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760176

BG312, Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТП ДГС/ - Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, За: инж. Милко Еделов Благоев, България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dgs_govejda@abv.bg, Факс: 088 2598240

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл.165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Текущ ремонт на съществуващи горски пътища осигуряващи достъп до обекти включени за ползване през 2020 г. на територията на ТП ДГС "Говежда"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е текущ ремонт на съществуващи 8 бр. горски пътища:"Две реки - Коритска река" земл. Дива Слатина;"Инсталацията - Рога", "Крушака - Кози камък- Тасова мазия" , "Трещена - Машинното - Яворов преслоп" и "Обешаник" земл. Дълги Дел; "Копиловци - Добревска река ", "Копиловци - Лице" земл. Копиловци; "Говежда -Търговски път " земл. Копиловци, на територията на ТП ДГС Говежда. Пълното описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация от документацията за участие . Прогнозната дължина на съществуващите горски пътища е 41 км., широки 4 м.За ремонта са предвидени 172 часа работа с верижен булдозер. Ремонта включва :почистване на паднали дървета, скали, камъни, насипване, изкопаване и изравняване на появили се ровини, коловози и отнесени непроходими участъци. При необходимост възложителят може да заявява и други дейности със сходен характер възникнали в процеса на работа в рамките на предвидения финансов ресурс.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложител на настоящата обществена поръчка е ДП СЗДП Враца, а ДГС Говежда е нейно териториално поделение.СЗДП Враца е разделило поръчката за ремонт на съществуващи горски пътища между тринадесет свои териториални поделения, чиито директори по силата на упълномощаване провеждат процедури по ЗОП.Разделянето на обособената позиция на повече обособени позиции е неоправдано .

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 12040 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност от 270 000 до 10 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят ДП СЗДП Враца, чието поделение е ТП ДГС "Говежда" провежда някоя от предвидените в чл.18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. При процедура по ЗОП "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие, като по този начин се постига в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки жалби могат да се подават в 10 - дневен срок от изтичане срока по чл.179 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Милко Еделов Благоев

VIII.2) Длъжност

Директор ТП ДГС Говежда, упълномощен от Директора на ДП СЗДП Враца да организира и/или възлага обществени поръчки на основание чл.7, ал.1 от ЗОП - пълномощно № СЗДП 977-8/14.04.2016 г.