Версия за печат

00841-2020-0001

BG-село Ковачевци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

8. Инженерство, профил Геозащитни дейности


Решение номер 1 от дата 03.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386694

BG414, Община Ковачевци, село Ковачевци, Област Перник, За: Бойка Лозанова, България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, Факс: 0886 747178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kovachevtsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kovachevtsi.com/?page_id=11249..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е свързан с необходимост от извършване на строителство за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци. Прогнозната стойност на обществената поръчка е над прага, определен с чл. 20, ал. 2, т. 1 ЗОП, поради това, че възложителят е възлагал и ще възлага и други поръчки за строителство и не са налице условия за провеждане на друга процедура.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Птроект - „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ”, кандидатстващ за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПА ЗА ЗАКРИВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ДЕЛО С-145/14“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Количеството и обемът на предвидените строително монтажни работи на строежа и останалите дейности, намиращ се в Община Ковачевци, Област Перник, махала „Тодорина“, местност „Пузалка“, УПИ I-000434, не предполагат разделяне на поръчката на обособени позиции. Предвидените СМР са за един обект, за който има разработен инвестиционен проект и има издадено едно разрешение за строеж. Предвид изложеното за възложителя не е целесъобразно да раздели настоящата обществена поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 235507.11 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП, се прилагат задължително от публичните възложители по ЗОП при възлагане на обществени поръчки за строителство. Естеството на предмета на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Прогнозната стойност на обществената поръчка е над прага, определен с чл. 20, ал. 2, т. 1 ЗОП, поради това, че възложителят е възлагал и ще възлага и други поръчки за строителство и не са налице условия за провеждане на друга процедура, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на т. нар. процедура - публичното състезание, предвидено в ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1 , т. 4 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Васил Кирилов Станимиров

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ковачевци