Версия за печат

00345-2019-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831604711

BG411, Национален център за информация и документация, бул. Д-р Г.М. Димитров 52А, За: Вержиния Петрова Цанкова, България 1125, София, Тел.: 02 8173825, E-mail: vcankova@nacid.bg, Факс: 02 9713120

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nacid.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nacid.bg/bg/procurement/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 12-00-9 от 12.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00345-2019-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация, с три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE и предоставяне на електронни административни услуги“, Обособена позиция № 2 – „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина“ и Обособена позиция № 3 – „Изграждане на нови регистри и интеграция на регистри и системи, поддържани от НАЦИД за осигуряване на качествена, надеждна и достъпна статистическа и справочна информация в областта на науката и образованието“, финансирана по проект: „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги“, съгласно договор № BG05SFOP001-1.006-0001-C01 за предоставяне на БФП по ОПДУ.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 04-07-4 от 24.06.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Джи Ди Би Сол ООД, ж.к. Бели брези, ул. Нишава, бл. 6, вх. Б, ет. 7, ап. 39, България 1618, София, Тел.: 02 9628661, E-mail: info@gdbsol.com, Факс: 02 9628661

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Об.позиция № 2 – „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен„доктор на науките“, придобити в чужбина. В обхвата на позиция № 2 е включено: Дейност 1: „Проектиране“. Дейност 2: „Създаване на ИС с модул за автоматизиране вътрешните работни процеси по признаване на придобити в чужбина онс „Доктор“ и нс „Доктор на науките“ чрез надграждане на ЕИС . Дейност 3: „Разработване на 2 нови ел. административни услуги ниво 3 по признаване на придобити в чужбина онс „Доктор“ и нс „Доктор на науките“. Дейност 4: „Внедряване“. Очакваните резултати от изпълнението са: • Разработена вътрешно - административна ИС за автоматизиране вътрешните работни процеси по признаване на придобити в чужбина онс „Доктор“ и нс „Доктор на науките“ чрез надграждане на ЕИС; • Разработени 2 нови електронни административни услуги на ниво 3 по признаване на придобити в чужбина научни степени: o Признаване на онс „доктор”, придобита в чужбина; o Признаване на нс „доктор на науките”, придобита в чужбина; • Осъществена интеграция на надградената ЕИС за акад. признаване и проф. квалификации и РАС.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

7

ІII.7) Стойност, посочена в договора
210000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.01.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
210000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

31.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ваня Ангелова Грашкина-Минчева
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор