Версия за печат

05541-2020-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 2 от дата 30.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 176937717

BG421, Сдружение Център по растителна системна биология и биотехнология, бул. Руски № 139, За: Марина Мирчева, България 4000, Пловдив, Тел.: 0892 286912, E-mail: secretary@cpsbb.eu, Факс: 0892 286912

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://cpsbb.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.cpsbb.eu/op.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Научна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на СМР за изграждане на обект: "Център за Растителна Системна Биология и Биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27-нов, по плана на ЖР "Тракия", гр. Пловдив, Община Пловдив“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предвижда се да бъде изграден нов Център за растителна системна биология и биотехнологии в УПИ II-540.1208, обществено и делово обслужване от кв.27-нов /кв.1-стар, ж.гр. А-7,8/ по плана на ЖР "Тракия", гр. Пловдив, Община Пловдив. Категорията на строежа е трета, съгласно издадено Разрешение за строеж № 153/19.06.2019 г. Предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи за изпълнение на строежа се разделят в осем подобекта. Пълната разгъната застроена площ на сградите, включително оранжериите, възлиза на 10032,93 кв.м., а застроената площ е 7122,34 кв.м. Извън тези площи, в парцела са предвидени: - Паркинг за 120 автомобила с площ 2865,31 кв.м.; - Благоустрояване с водна площ с площ 1759,44 кв.м. Общата площ на парцела, предложен за реализация на разработката е 23447 кв.м. Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация, одобрения технически инвестиционен проект и Разрешение за строеж - приложения към документацията за участие в процедурата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор № BG05M2OP001-1.003-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, за реализация на проект: „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Ефективното изпълнение на настоящата обществена поръчка, предполага възлагането й в рамките на един договор и реализирането му от един изпълнител. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически труднсти при реализирането й и от оскъпяването на отделните видове дейности. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими строителни дейности, които следва да бъдат извършени в определена технологична последователност, като са технологично и времево неделими. Необходимо е да се осигури работеща синхронизация на различните строително-монтажни работи и дейности и се изисква разработване на единна и цялостна концепция за изпълнение на предмета на поръчката. Именно поради това, възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант от техническа и организационна гледна точка и минимизира значително риска недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно, забавено или некачествено изпълнение. Едновременното участие на екипи и техника на различни изпълнители на обекта, би изисквало полагането на големи усилия и ангажирането на сериозни ресурси, както от страна на възложителя, така и от изпълнителите, за координиране на работата, обезпечаване на безопасни условия и осъществяване на контрол върху изпълнението.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 16651793.15 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид прогнозната стойност на обществената поръчка, същата попада в стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОП. Посочените обстоятелства обуславят предпоставки за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез "открита процедура“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Цанко Савов Гечев

VIII.2) Длъжност

Председател на сдружение Център по растителна системна биология и биотехнология