Версия за печат

02709-2020-0003

BG-Мездра:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

74. Транспортна техника и технологии. Автомобилна техника.


Решение номер 38 от дата 30.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760119

BG313, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Мездра, ул.Родопи №2, За: Лидия Дилкова Воденичарска, България 3100, Мездра, Тел.: 088 9434023, E-mail: dlmezdra@abv.bg, Факс: 0910 93387

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200130URfH12167508.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост и други дейности , съгласно Закона за горите.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Ремонт и поддръжка на МПС , включително и резервни части , за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Мездра"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Усругите , предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Мездра, включително доставка на резервни части, материали, и консумативи, необходими за извършването им.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предмета на настоящата процедура – обществена поръчка, са включени дейности, свързани с извършването на техническо обслужване – основен, текущ ремонт, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части и консумативи за МПС, собственост или ползвани от ТП ДГС Мездра. Тъй като при извършването на ремонта и профилактиката на автомобилите възниква необходимост от доставка на резервни части, което ще се установява от специалистите на изпълнителя, осъществяващи дейностите по ремонт, профилактика и диагностика с цел спестяване на време за доставката на необходимите резервни части е целесъобразно резервните части за извършването на услугата да се поръчват и доставят от изпълнителя на ремонта и профилактиката на амтомобилите. Дейностите са неразривно свързани помежду си. Възлагането на услугата – основен, текущ ремонт, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, и доставката на резервните части за извършването на ремонта на автомобилите на отделни изпълнители би създало пречки във времеви аспект и би забавило изпълнението на дейностите. Броят на автомобили, обслужващи ТП ДГС Мездра, е малък и разделянето на поръчката не е целесъобразно, тъй като ще утежни и администриранеот на договорите. Всичко гореизложено показва, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 21000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Евгения Константинова Христова

VIII.2) Длъжност

Директор