Версия за печат

03524-2020-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер РД-9-230 от дата 28.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115022516

BG421, Детска градина Зора гр. Пловдив, ул.Д-р Никола Ковачев №7, За: Дора Янева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 643087, E-mail: zora@dg.plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://e-portal.info/zora/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Зора“ – гр. Пловдив

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хранителни продукти в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения за съответната обособена позиция – неразделна част от документацията, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставки на хляб и тестени изделия“ Обособена позиция № 2 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“ Обособена позиция № 3 „Доставки на пакетирани хранителни продукти и варива“ Обособена позиция № 4 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“ Обособена позиция № 5 „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“ Обособена позиция № 6 „Доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 199994 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Дора Господинова Янева

VIII.2) Длъжност

Директор