Версия за печат

02711-2019-0013

BG-с.Старо Оряхово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120080

BG331, ТП Държавно ловно стопанство Шерба при СИДП ДП Шумен, ул.Дунав №8, За: инж.Слави Златинов- зам.директор при ТП ДЛС Шерба, България 9110, с.Старо Оряхово, Тел.: 05141 2358, E-mail: dls.sherba@dpshumen.bg, Факс: 05141 2358

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sidp.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oGs-deu..

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 79 от 24.01.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2019-0013
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя за служебни автомобили марка „Тойота“ на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 69 др от 12.04.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG342, Кале ауто ООД, ул.Цар Симеон №18А, Венецуела 8800, Сливен, Тел.: 088 7501837, E-mail: varna@autobox.bg, Факс: 088 7501837

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
37000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 62% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Съгласно сключеният между страните договор Изпълнението на услугите ще се извършва според възникналата необходимост и при изрично възлагане по заявка от страна на ТП „ДЛС Шерба”, в рамките на общата прогнозна стойност от 37000.00лв. без вкл. ДДС, като сключването на договор не обвързва Възложителя с пълно разходване на посочената сума. В конкретния случай заявките на възложителя за извършени услуги са в рамките на услуги на стойност 22912.21 лв без ДДС.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
23576.83 История История BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Радослав Бойчев Радев
VII.2)
Длъжност: зам.директор, съгласно Заповед за оправомощаване №24/16.01.2020г на директора на СИДП ДП Шумен