Версия за печат

02711-2019-0030

BG-с.Старо Оряхово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120080

BG331, ТП Държавно ловно стопанство Шерба при СИДП ДП Шумен, ул.Дунав №8, За: инж.Слави Златинов- зам.директор, България 9110, с.Старо Оряхово, Тел.: 05141 2358, E-mail: dls.sherba@dpshumen.bg, Факс: 05141 2358

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sidp.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oGs-dfh..

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 88 от 31.01.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2019-0030
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДЛС Шерба за 2019 година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа спецификация


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 77 др от 08.05.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG342, КАРИО ООД, ул.Банско шосе №13А, България 8800, Сливен, Тел.: 088 8122229, E-mail: i.ignatova@cario.bg, Факс: 088 8122229

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДЛС Шерба за 2019 година

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
12000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 49% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Съгласно сключеният между страните договор Изпълнението на доставките ще се извършва според възникналата необходимост и при изрично възлагане по заявка от страна на ТП „ДЛС Шерба”, в рамките на общата прогнозна стойност от 12000.00лв. без вкл. ДДС, като сключването на договор не обвързва Възложителя с пълно разходване на посочената сума. В конкретния случай заявките на възложителя за извършени доставки са в рамките на доставки на стойност 5849,16 лв без ДДС.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5849.16 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Радослав Бойчев Радев
VII.2)
Длъжност: зам.директор, съгласно Заповед за оправомощаване №24/16.01.2020г на директора на СИДП ДП Шумен