02711-2019-0086

BG-с.Цонево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120145

BG331, ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Теменужка Петкова, България 9261, с.Цонево, Тел.: 0517 27232, E-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg, Факс: 0517 27232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsconevo.sidp.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oCV-cQU..

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 61 от 27.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2019-0086
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили , селскостопанска и горска техника на ТП Държавно горско стопанство „Цонево“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС Цонево, съгласно техническа спецификация


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 19 от 10.05.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, Еврокомерс ЕООД, ул.Драгоман №8, България 9200, Провадия, Тел.: 088 7326610, E-mail: evrocomers@abv.bg, Факс: 088 7326610

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
24000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 71% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Съгласно сключеният между страните договор Изпълнението на доставките ще се извършва според възникналата необходимост и при изрично възлагане по заявка от страна на ТП „ДГС Цонево”, в рамките на общата прогнозна стойност от 24000.00лв. без вкл. ДДС, като сключването на договор не обвързва Възложителя с пълно разходване на посочената сума. В конкретния случай заявките на възложителя за извършени услуги са в рамките на услуги на стойност 16965,52 лв без ДДС.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
16965.52 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Антон Недков Димитров
VII.2)
Длъжност: директор