Версия за печат

02711-2019-0082

BG-с.Цонево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120145

BG331, ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Теменужка Петкова, България 9261, с.Цонево, Тел.: 0517 27232, E-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg, Факс: 0517 27232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsconevo.sidp.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oCV-cQS..

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 60 от 27.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2019-0082
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДГС Цонево, за срок до 31.12.2019


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 18 от 10.05.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG413, ДИАНА ООД, пл.Георги Измерлиев №15, ет.1, офис №5, България 2700, Благоевград, Тел.: 02 8148160, E-mail: diana@diana-ltd.com, Факс: 02 8148160

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДГС Цонево

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
3600 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 97% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Съгласно сключеният между страните договор Изпълнението на доставките ще се извършва според възникналата необходимост и при изрично възлагане по заявка от страна на ТП „ДГС Цонево”, в рамките на общата прогнозна стойност от 3600.00лв. без вкл. ДДС, като сключването на договор не обвързва Възложителя с пълно разходване на посочената сума. В конкретния случай заявките на възложителя за извършени доставки са в рамките на доставки на стойност 3492,88 лв без ДДС.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3492.88 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Антон Недков Димитров
VII.2)
Длъжност: директор