Версия за печат

04399-2016-0001

BG-Разград:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000498387

BG324, Средно училище Христо Ботев, ул. Дъбрава 2, За: Стойчо Стойчев, България 7200, Разград, Тел.: 087 9060065, E-mail: razsou@abv.bg, Факс: 087 9060065

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://subotev-razgrad.com..

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/razsougaleria.webnode-715..

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 121 от 19.12.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
04399-2016-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Христо Ботев" с прогнозно количество 170 000 куб.м.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 04399-2016-0001 от 08.03.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Газоразпределително предприятие Овергаз мрежи АД, ул. Филип Кутев 5, България 1000, София, Тел.: 070 011110, E-mail: gas@overgas.bg, Факс: 02 9621724

Интернет адрес/и:

URL: https://www.overgas.bg/259.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Христо Ботев"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

08.03.2017 г. 

Крайна дата

31.12.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
85000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

07.01.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
82137.07 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

На 07.01.2020 г. е извършено последното плащане по договора чрез изравняване.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

27.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Стойчо Стефанов Стойчев
VII.2)
Длъжност: Директор на СУ Христо Ботев гр. Разград