Версия за печат

03540-2020-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер РД-20-82 от дата 27.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000459669

BG421, Детска градина Десислава, р-н Тракия, Светослав Тертер № 3, За: Петя Гавазова - експерт ОП, България 4023, Пловдив, Тел.: 0899 309859, E-mail: p.gavazova@gmail.com, Факс: 0899 309859

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://desislava-plovdiv.com/site/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://desislava-plovdiv.com/site/blog/category/profil-na-kupuvacha/..

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Десислава” – гр. Пловдив”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Десислава” – гр. Пловдив”, съгласно приложените Технически спецификации към обществената поръчка

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът и естеството на настоящата обществена поръчка предполага неразделянето на обособени позиции. Доставките, предмет на възлагане, са еднородни (доставят се един тип хранителни продукти). Възлагането на един изпълнител ще бъде предпоставка, за по-добра координация при изпълнение на поръчката и ще допринесе за получаване на по-ниска цена, тъй като количеството е определящ фактор за намаляване на цената при доставката на стоки. С оглед на всичко изложено, неразделянето на поръчката на обособени позиции е технически и икономически оправдано.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10887.92 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стойността на обществената поръчка и действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, попадат в обхвата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, с оглед на което е налице възможността за прилагане на процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Жана Борисова Петрова

VIII.2) Длъжност

Директор на ДГ Десислава - гр. Пловдив