Версия за печат

03533-2020-0002

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер 97 от дата 23.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000459832

BG421, Детска градина Велимира - гр.Пловдив, ж.к. ”Тракия”, ул. „Стоян Празов” № 3, За: Теодора Симеонова - директор, България 4023, Пловдив, Тел.: 032 682474, E-mail: velimira@dg.plovdiv.bg, Факс: 032 682474

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dg-velimira.com/site/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dg-velimira.com/site/blog/category/profil-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ ”Велимира”– гр. Пловдив”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва периодични доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ ”Велимира”– гр. Пловдив, съгласно техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Хранителните продукти, предмет на настоящата обществена поръчка, които ще се доставят са сходни, като същите ще се доставят в малки по обем количества периодично, което икономически не оправдава разделянето на обществената поръчка на отделни самостоятелно обособени позиции. Също така, Възложителят счита, че е икономически неизгодно и функционално нецелесъобразно предметът на поръчката да бъде разделян и възлаган на различни изпълнители.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 51232.88 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ТЕОДОРА РАШКОВА СИМЕОНОВА

VIII.2) Длъжност

Директор на ДГ "Велимира" - гр.Пловдив