Версия за печат

01073-2020-0001

BG-гр.Мъглиж:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер РД-09-14 от дата 21.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, Община Мъглиж, пл.Трети март №32, За: З.Светославова, България 6180, гр.Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://maglizh.com/page/1524/Profil-na-kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на Община Мъглиж до Претоварна станция - град Казанлък.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

На територията на община Мъглиж са разположени 15 населени места - град Мъглиж и 14 села - село Бънзарето, село Борущица, село Държавен, село Дъбово, село Радунци, село Селце, село Шаново, село Сливито, село Тулово, село Ветрен, село Ягода, село Яворовец, село Юлиево, село Зимница. Обществената поръчка касае сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО генерирани от жилищни и нежилищни имоти на община Мъглиж. Честотата на сметосъбиране и сметоизвоване на територията на Община Мъглиж е определена съгласно Заповед на кмета на общината и е, както следва: 1. За гр. Мъглиж • Централна част – 3 пъти седмично; • Всички останали квартали и Завод № 4 – 2 пъти седмично; 2. За с. Ягода • Централна част – 2 пъти седмично; • Всички останали квартали – 1 път седмично. 3. За всички останали населени места – 1 път седмично При необходимост Възложителя може да увеличи кратността на извозване на отпадъците, но всяко допълнително възлагане става с писмо на възложителя. При стартиране на поръчката, избраният Изпълнител следва да осигури 50 /петдесет/ контейнера тип ”Бобър” с вместимост 1,1 м3 за твърди битови отпадъци. Броят на съдовете за твърди битови отпадъци през периода на изпълнение на поръчката може да варира, съобразно закупените нови и бракуваните негодни съдове. Ефективната организация на сметосъбиране и сметоизвозване изисква: - осигуряване на необходимата периодичност на извозване; - използуване на подходяща по вид сметоизвозна техника с цел постигане на ефективно сметосъбиране и сметоизвозване; - осигуряване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места на територията на община Мъглиж.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, не са включени обособени позиции. Основание за това си решение, Възложителят намира в характеристиките и особеностите на подлежащите на изпълнение услуги, които са взаимосвързани, и разделянето им е, както неефективно, така и нецелесъобразно, предвид, че ще доведе до невъзможност за качествено изпълнение на поръчката. Взаимосвързани са отделните дейности, включени в предметния обхват на изпълнение от обекта на възлагане, чието функционално предназначение и техническо изпълнение не позволява механичното им разделяне в отделни обособени позиции и би довело до невъзможност за качествено изпълнение на съответната част от обществената поръчка. Във връзка с посоченото, основен съществен елемент за възлагането на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на Община Мъглиж в една обща процедура, е че предвидените за изпълнение дейности са систематично, икономически и технически неделими. С възлагането на обществената поръчка в цялост ще се даде възможност Участниците, респ. бъдещият Изпълнител максимално да съобразят организацията на работния процес, технологичната последователност, както и да осигурят технически капацитет и ресурс, необходими за изпълнение на услугата, в съответствие с изискванията на Възложителя, което ще допринесе за повишаване на качеството. Така обоснованите аргументи, безусловно сочат, че обществената поръчка следва да бъде осъществена от един Изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 250000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно осигурените в бюджета на община Мъглиж средства, максималният финансов ресурс за изпълнение на предмета на поръчката е 250 000 лева без ДДС. Взета е предвид прогнозната стойност на настоящата поръчка и прогнозните стойности на поръчките със сходен предмет, които са известни на възложителя към датата на обявяване на настоящата обществена поръка, и които попадат в праговете на чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП и факта, че естеството на услугата, позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Мъглиж.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Господин Антонов Господинов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Мъглиж