Версия за печат

00657-2020-0001

BG-Габрово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер РД08-5317 от дата 14.01.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 817040128

BG322, В и К ООД, бул. Трети март № 6, За: инж. Розалин Йорданов Парашкевов - главен инженер, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, E-mail: office@vik-gabrovo.com, Факс: 066 801178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-gabrovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/168-.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на спирателна и друга арматура за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки по заявки на възложителя на спирателна и друга арматура, подробно посочена в техничеките спецификации.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Според чл. 5, ал. 13 от проикта за договор, по искане на възложителя и предоставено от него помещение, изпълнителят следва да подготви консигнационен склад с най-често поръчваните и необходими в случай на авария изделия. При повече от един изпълнител подготвянето на консигнационен склад би създало сериозни затруднения за възложителя. При изпълнение на аварийни ремонти, заявяването на необходимите стоки от различни изпълнители би също би създало сериозни затруднения за възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 350000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Видът на процедурата е определен в зависимост от прогнозната стойност на поръчката - чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за общественните поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от Закона за обществените поръчки, крайният срок за обжалване на решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация е десетдневен, считано от изтичането на срока по чл. 179.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Владимир Георгиев Василев

VIII.2) Длъжност

управител