Версия за печат

00579-2020-0001

BG-с.Струмяни:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ОП-1(1) от дата 17.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7 - ми Април 1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 00359 074343108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 00359 074343105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.strumyani.org..

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.strumyani.org/subsection-317-content.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Участникът, избран за изпълнение на услугата следва да извърши дености по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на община Струмяни. Услугите по чл.62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на община Струмяни през 2020 г. са: - сметосъбиране и сметоизвозване; - обезвреждане на битови отпадъци; - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; Изпълнение на поръчката е на територията на община Струмяни. Услугата следва да бъде предоставена на населението на общо 21 /двадесет и едно/ населени места на община Струмяни, както следва: с.Микрево, с.Струмяни, с.Илинденци, с.Драката, с.Каменица, с.Горна Крушица,с.Никудин, с.Махалата, с.Седелец, с.Игралище, с.Велушец, с.Палат, с.Цапарево, с.Гореме, с.Вракуповица, с.Раздол, с.Клепало, с.Добри Лаки, с.Колибите, с.Горна Рибница, с.Кърпелево. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са индивидуализирани в изискванията на Възложителя, залегнали в техническите спецификации, съгласно Заповед № З-329/30.10.2019 г. на Вр.ИД Кмет на община Струмяни, съгласно решение №467 от Протокол №55/19.09.2019 г. на Общински съвет Струмяни и утвърден График на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни за 2020 г..

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

предметът на поръчката е еднороден и не може да се раздели на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 5, ал. 2, т. 9, чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“, предложение първо, чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ