01037-2020-0001

BG-Копривщица:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1 от дата 13.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776331

BG412, община Копривщица, ул. Любен Каравелов №16, За: Милена Паралеева; Теодара Главчева, България 2077, Копривщица, Тел.: 0888 118288; 0884 909762, E-mail: info@koprivshtitsa-bg.com, Факс: 0000 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://koprivshtitsa-bg.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://koprivshtitsa-bg.com/bg/municipality/zop-2020-001-publichno-sastezanie.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен социален патронаж” и „Топъл обяд“, по обособени позиции“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, за нуждите на ДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен социален патронаж” и „Топъл обяд” - Договор, рег. №BG05FMOP001-3.002-0178-С04 за изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица – с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение“, операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, процедура за директно предоставяне на БФП по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, по обособени позиции, както следва: -Обособена позиция №1: Доставка на хляб и хлебни изделия; -Обособена позиция №2: Доставка на месо, месни продукти и риба; мляко и млечни продукти; замразени зеленчуци и консерви; други хранителни продукти; - Обособена позиция №3 Доставка на пресни плодове и зеленчуци. Групите хранителни продукти и техните количества по Обособени позиции са посочени в количествената сметка към Техническите спецификации.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Доставките на хранителни продукти за нуждите на „Топъл обяд” се извършват по Договор, рег. №BG05FMOP001-3.002-0178-С04 за изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица – с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 196848 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Избраната процедура има за цел осигуряване на ефективност при разходването на публични средства, респективно постигане на най-добрите за Възложителя условия, в съответствие с принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Поради технически причини, за връзка с Възложителя факс не може да бъде използван.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Бойка Рашкова Дюлгярова

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Копривщица