Версия за печат

00645-2018-0002

BG-Ветово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530504

BG323, Община Ветово, ул. Трети март №2, За: Ивелин Димитров, България 7080, Ветово, Тел.: 08161 2253, E-mail: vetovo@abv.bg, Факс: 08161 2871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vetovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vetovo.nit.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 232 от 21.05.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00645-2018-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Ветово по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ветово 2016-2020“ по 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Хранителни продукти от животински произход“ Обособена позиция № 2 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях“ Обособена позиция №3 – „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ Обособена позиция №4 – „Други хранителни продукти“ Предметът на поръчката е подробно описан в Техническите спецификации, неразделна част от документацията на поръчката.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 014 от 20.07.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, БОРОИМПЕКС АД, БУЛ. Патриарх Евтимий ЗА, България 7174, Борово, Тел.: 00359 812402777, E-mail: boroimpex@abv.bg, Факс: 00359 812402777

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Периодични доставки на храни и хранитени продукти за нуждите на община Ветово по проект "Осигуряване на топъл обяд в община Ветово 2016-2020" по обособена позиция №2 "Плодове, зеленчуци и продукти от тях"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

20.07.2018 г. 

Крайна дата

31.12.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
22037.5 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
20906.68 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Мехмед Хасан Мехмед
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Ветово