01474-2020-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер ОП-01 от дата 10.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175263817

BG411, Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ул. Врабча № 1, За: С. Мутафчийска, България 1000, София, Тел.: 02 8004541, E-mail: s.stoilova@comdos.bg, Факс: 02 8004500

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.comdos.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.comdos.bg/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-vazlagani-chrez-protseduri-po-zop.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Доставка на нетно количество активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координиране на балансираща група, за средно и ниско напрежение, в обектите на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 месеца на прогнозно количество 1000 (хиляда) MWh нетна активна електрическа енергия средно (около 850 MWh - за обект в гр. Банкя, кв. Михайлово) и ниско (около 150 MWh - за обект в гр. София, ул. Врабча № 1) напрежение на обектите на КРДОПБГДСРСБНА и е координатор на стандартна балансираща група. Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия не ангажира Възложителя да го потреби, като изпълнителят се задължава да достави нужното количество електрическа енергия за денонощие, за месец и за целия период на договора. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно, тъй като предметът на настоящата поръчка е единен и неделим, както и изискванията към доставчика, качеството на доставяната ел. енергия, начинът на отчитане и заплащане - еднакви за двата обекта. Възлагането на обществената поръчка без обособени позиции няма да наруши един от основните принципи, залегнали в ЗОП, а именно „свободна конкуренция“. Необособяването на обособени позиции не би довело до необосновано предимство или необосновано ограничаване на участието на стопанските субекти и по този начин всяко едно заинтересовано лице може свободно да участва и да представи своята оферта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 120000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Евтим Костадинов Костадинов

VIII.2) Длъжност

Председател на КРДОПБГДСРСБНА