00601-2020-0001

BG-Долна Митрополия:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РД-08-08 от дата 08.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413725

BG314, Община Долна Митрополия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №39, За: Михаил Христов - Ст. юрисконсулт, България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: dolnamitropolia@el-soft.com, Факс: 064 680704

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dolnamitropolia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200108AYtL1743584.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Консултантски услуги за управление на проекти финансирани по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №1: „Консултантски услуги свързани с управление на проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ по ПРСР 2014-2020 год.“ Обособена позиция №2: „Консултантски услуги по управление на проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ-Х, кв. 33, гр. Долна Митрополия" по ПРСР 2014-2020 г.“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12, от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги за управление на проекти финансирани по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №1: „Консултантски услуги свързани с управление на проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ по ПРСР 2014-2020 год.“ Обособена позиция №2: „Консултантски услуги по управление на проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ-Х, кв. 33, гр. Долна Митрополия" по ПРСР 2014-2020 г.“ Обект на поръчката е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка за всяка една от обособените позиции следва да подпомогне администрацията на Община Долна Митрополия в процеса на управлението, мониторинга и отчитането на изпълнението на дейностите по проектите, включени в обхвата на поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на обществената поръчка по обособени позиции е както следва: Обособена позиция №1: Поръчката се финансира по проект „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG6RDNP001-7.006-0106-C01 от 28.05.20019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Обособена позиция №2: Поръчката се финансира по проект „Изграждане на спортна площадка в УПИ-Х, кв. 33, гр. Долна Митрополия" съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG6RDNP001-7.007-0088-C01 от 09.05.20019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 7616.79 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка е на стойност по-голяма от 70 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда предвидената в чл. 18, ал. 1, ал. 1, т. 12 на ЗОП процедура публично състезание. В настоящия случай, общата прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 7 616,79 лв. (седем хиляди шестотин и шеснадесет лева и 79 ст.) без ДДС. която стойност е под стойностния праг по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, но на възложителя му е известно, че през настоящата 2019 г. са обявени обявени и други обществени поръчки с идентичен или сходен предмет, чиято обща стойност надхвърля прага по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. С оглед на изложеното и на основание чл. 20, ал. 9 от ЗОП, възложителят ще възложи конкретната обществена поръчка по реда, приложим за по-високи стойности, както и ще приложи всички правила, валидни за избрания от него ред. Предвид обстоятелството, че не са налице основанията за провеждане на някоя от процедурите на договаряне, Възложителят обявява „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура „публично състезание“ гарантира публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред за публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, Възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурат.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Същата може да се предостави в една от следните форми: 1. Парична сума; 2. Банкова гаранция; 3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранциите по т.1 и т.2 може да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният за изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или титуляр на застраховката. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя документът за предостоставената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалбата може да се подава от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на 14-дневния срок от публикуване в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Поля Василева Цоновска

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Долна Митрополия