Версия за печат

00470-2018-0002

BG-с.Черноочене:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000236164

BG425, Община Черноочене, с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9, За: Мюмюн Бекир - Финансов контрольор, България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691-6228, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691-6223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://chernoochene.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/chernoochene-962/proceduri-20-2-zop/a2-0003561.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 112 от 20.03.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2018-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Изграждане на канализация с. Пряпорец, Община Черноочене, Област Кърджали“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“. Обособена позиция №2 „Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене"


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 68 от 22.08.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG322, Инфрастроежи ООД, град Севлиево, улица Магистрална, №2Д, България 5400, град Севлиево, Тел.: 0359675 33860, E-mail: infrastroezhi@abv.bg, Факс: 0359675 33861

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

22.08.2018 г. 

Крайна дата

19.12.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
470982.24 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

19.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
446455.8 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

07.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: АЙДЪН АРИФ ОСМАН
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Черноочене