Версия за печат

03533-2020-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер 73 от дата 07.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000459832

BG421, Детска градина Велимира - гр.Пловдив, ж.к. ”Тракия”, ул. „Стоян Празов” № 3, За: Теодора Симеонова - директор, България 4023, Пловдив, Тел.: 032 682474, E-mail: velimira@dg.plovdiv.bg, Факс: 032 682474

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dg-velimira.com/site/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dg-velimira.com/site/blog/category/profil-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ ”Велимира”– гр. Пловдив”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ ”Велимира”– гр. Пловдив”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка е била обособена позиция в предходна обществена поръчка с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Велимира”– гр. Пловдив, по четири обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на хляб и тестени изделия“; ОП № 2 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти”; ОП № 3 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца” и ОП № 4 – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви“. С Решение № 28 от 31.10.2019 г. е прекратена процедурата по Обособена позиция № 3 на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Решението за прекратяване не е обжалвано и е влязло в сила.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 65697.18 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Максималният финансов ресусрс за изпълнение на доставките, предмет на настоящата обществена поръчка е 40414.15 лева без включен ДДС. Предвид това, че направените разходи за доставка на хранителни продукти (за последните 12 месеца от откриването на настоящата процедура) попадат в стойностните прагове по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, Възложителят е избрал да проведе процедурата "публично състезание". Предвид това, че обществена поръчка е била обособена позиция от предходна обществена поръчка, която е попадала в стойностните прагове на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, то и настоящата обществена поръчка следва да бъде възложена по същия ред, а именно – чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Техническата спецификация е допълнена съобразно изискванията на Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословното хранене на децата ва възраст от 3 до 7 години в детските заведения (издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2019г.).

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 23 от 16.10.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 03533-2019-0001

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ТЕОДОРА РАШКОВА СИМЕОНОВА

VIII.2) Длъжност

Директор на ДГ "Велимира" - гр.Пловдив