Версия за печат

00016-2019-0001

BG-Априлци:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-606-content.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 231 от 02.07.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00016-2019-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Основен ремонт на ул.“Еделвайс“ - Обект № 1; ул.“Касалийска“ от ПТ 3301 до ПТ 3282 - Обект № 2; ул.“Касалийска“ от ПТ 3279 до ПТ 3284 - Обект № 3; ул.“Черни връх“, - Обект № 4; ул.“Марагидик“, от ПТ 4056 до ПТ 4058 - Обект № 5; ул.“Сенковчица“, - Обект № 6; ул.“52218.513.135“, кв.Зла река - Обект № 7; ул.“Смолян“, - Обект № 8; Общински път LOV3016, м.Мачковци, с.Велчево - Обект № 9; ул."Бор", кв.Видима Обект № 10; ул.“Липовска“, с.Др.поляна - Обект № 11; ул.“Воденичарска“ - Обект № 12; ул.“Дуневска“ - Обект № 13; ул.“Георги Бенковски” - Обект № 14; ул.“Цанко Дюстабанов - Тротоар - Обект № 15; ул.“Барахарска“, - Обект № 16; ул."Минзухар", кв.Видима - Обект № 17 и "Изграждане на пешеходна пътека тип „Зебра“ на ул.“Стара планина“ кв.Зла река - Обект № 18


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 47 от 21.08.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ПЪТПРИБОР ООД, р-н Красно село ул.”Дойран” № 9, вх.А, България 1680, София, Тел.: 02 9586484, E-mail: a.nikolov@patpribor.com, Факс: 02 9586484

Интернет адрес/и:

URL: http://www.patpribor.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Основен ремонт на ул.“Еделвайс“ - Обект № 1; ул.“Касалийска“ от ПТ 3301 до ПТ 3282 - Обект № 2; ул.“Касалийска“ от ПТ 3279 до ПТ 3284 - Обект № 3; ул.“Черни връх“, - Обект № 4; ул.“Марагидик“, от ПТ 4056 до ПТ 4058 - Обект № 5; ул.“Сенковчица“, - Обект № 6; ул.“52218.513.135“, кв.Зла река - Обект № 7; ул.“Смолян“, - Обект № 8; Общински път LOV3016, м.Мачковци, с.Велчево - Обект № 9; ул."Бор", кв.Видима Обект № 10; ул.“Липовска“, с.Др.поляна - Обект № 11; ул.“Воденичарска“ - Обект № 12; ул.“Дуневска“ - Обект № 13; ул.“Георги Бенковски” - Обект № 14; ул.“Цанко Дюстабанов - Тротоар - Обект № 15; ул.“Барахарска“, - Обект № 16; ул."Минзухар", кв.Видима - Обект № 17 и "Изграждане на пешеходна пътека тип „Зебра“ на ул.“Стара планина“ кв.Зла река - Обект № 18

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

27.08.2019 г. 

Крайна дата

30.09.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
257432.02 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

05.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
257432.02 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

07.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Тихомир Михайлов Кукенски
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Априлци