Версия за печат

05588-2020-0001

BG-Божурище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 1 от дата 06.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000760689

BG411, Народно читалище Христо Ботев - 1934, бул. Европа, За: Ваня Кутева Аризанова, България 2227, Божурище, Тел.: 02 9932050, E-mail: nchbozhurishte@abv.bg, Факс: 02 993205

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.hristobotev1934.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.hristobotev1934.com/index.php/2018/01/23/profil-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Отдих, култура и религия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка и инсталация на компютърно и аудиовизуално оборудване

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В предмета на поръчката са включени доставка и инсталация на компютърно и аудиовизуално оборудване, по отделни обособени позиции - доставки на мултимедийно оборудване, оборудване за автоматизиране на работа на библиотека, оборудване за безжичен достъп до интернет в сградата и система за видеонаблюдение. Избраният изпълнител на доставките по съответната обособена позиция ще извърши транспортиране и доставка на оборудването, включено в съответната обособена позиция, до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на персонал за работа с оборудването, доставка на цялата техническа и сервизна документация, както и извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията, отстраняване на всички технически неизправности, възникнали не по вина на възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Обществената поръчка се финансира чрез проект 23/07/2/0/00716 с наименование „Модернизация и доставка на оборудване за нуждите на Народно читалище "Христо Ботев – 1934“, финансиран по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 144696 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за предоставяне на услуги е на стойност от 70 000 до 264 033 лева без включен ДДС (до съответния праг по чл. 20, ал. 1 от ЗОП в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката), възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или т. 13 на ЗОП процедури. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на процедура пряко договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на процедура по вид „публично състезание“. Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура „публично състезание“ гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката и прозрачност при разходването на финансовите средства, тъй като всички заинтересовани лица могат да подават оферта. С цел да постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага чрез определения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при възлагане на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация (т. 4), съответно получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата (т. 7). Съгласно чл. 197, ал. 2 от ЗОП жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава едновременно до КЗК и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ваня Кутова Аризанова

VIII.2) Длъжност

Секретар на ЧН