Версия за печат

01496-2019-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000663694

BG411, Институт по електроника към Българска академия на науките/БАН/, бул. Цариградско шосе № 72, За: Лъчезар Аврамов, България 1784, София, Тел.: 00359 29795912, E-mail: die@ie.bas.bg, Факс: 00359 29753201

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ie-bas.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/ie-bas-1092/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 78 от 11.06.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01496-2019-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на слънчев/лунен/небесен фотометър (радиометър)“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 3 от 28.08.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, АСТЕЛ ЕООД, ул. Ворино №15, България 1612, София, Тел.: 00359 29587885, E-mail: office@astelbg.com, Факс: 00359 29587890

Интернет адрес/и:

URL: www.astelbg.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на слънчев/лунен/небесен фотометър (радиометър)

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

100

ІII.7) Стойност, посочена в договора
97800 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

05.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
97800 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: проф. дфн Лъчезар Аспарухов Аврамов
VII.2)
Длъжност: Директор на ИЕ - БАН