Версия за печат

04306-2019-0002

BG-Благоевград:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 101074104

BG413, Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост Гоце Делчев гр. Благоевград, ул. Васил Левски № 60, За: Димитрина Иванова - Директор, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885642, E-mail: pgtlp_blg@abv.bg, Факс: 073 8856421

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://pgtlp-blg.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pgtlp-blg.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование



ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-12-500 от 15.07.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
4306-2019-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка включва „Основен ремонт на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. Благоевград“.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ФС-15-1 от 25.11.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG413, Динатстрой ООД, ул. Чакалица № 2 В, ет. 1, България 2700, Благоевград, Тел.: 00359 73835864, E-mail: dinatstroi@mail.bg, Факс: 00359 73835864

Интернет адрес/и:

URL: http://www.dinat.construction/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Основен ремонт на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. Благоевград“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

60

ІII.7) Стойност, посочена в договора
153554.73 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

19.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
153554.73 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Димитрина Стоянова Иванова
VII.2)
Длъжност: Директор