Версия за печат

00267-2019-0101

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 19РОП94 от дата 31.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Тодор Тодоров - директор дирекция ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656760, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изграждане на нова сграда за 6 (шест) градински групи на ДГ „Каменица“ – в изпълнение на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 (две) детски градини в град Пловдив“, по Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ – ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В предмета на поръчката са включени следните основни дейности: 1. Извършване на демонтажни работи, включително натоварване, транспорт до лицензирано сметище и такса депониране на генерираните строителни отпадъци в съответствие с предоставената КС; 2. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект във фаза работен проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР; 3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; 4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа; 5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 6. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа; 7. Участие в процедурата по издаване на разрешение за ползване на строежа; 8. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и издаването на разрешение за ползване на строежа; 9. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата и изпълнение на други дейности според приложените към техническите спецификации документи.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Показателите за оценка на офертите:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 (две) детски градини в град Пловдив“, по Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ – ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“. Към момента на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не е осигурено финансирането за нейното изпълнение. В тази връзка на основание чл. 114 от ЗОП, договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен под условие, като всяка от страните може да поиска неговото прекратяване без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В съответствие с чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е преценил възможността за разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Съгласно § 29 от ДР на ЗОП, „обособена позиция" е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е, че дейностите в нейния предмет ще бъдат извършвани на територията на един обект. Нецелесъобразно и в противоречие със ЗУТ е разделянето на обществената поръчка на обособени позиции и възлагането на строителство на различни лица. С оглед на горепосоченото Възложителят е преценил, че с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3472271.89 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП, като към датата на откриване на процедурата, не е осигурено финансиране за изпълнението й.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тодор Лилов Чонов

VIII.2) Длъжност

За Кмет на Община Пловдив съгласно заповед № 19ОА3023/27.12.2019г.