Версия за печат

00267-2019-0098

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 19РОП-91 от дата 31.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Наталия Видолова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни мерки по проект: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В изпълнение на планираните инвестиционни мерки, определените за изпълнители участници, следва да извършат посочените по-долу дейности: По обособена позиция №1: Проучване на нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление, във връзка с планирани мерки за подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво; Организиране и провеждане на разяснително-обучителна кампания. По обособена позиция №2: Изработване на цялостна визия за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво; Изготвяне на Механизъм, чрез който кандидатът ще осигури приоритетност на инвестициите в санирани сгради; Изготвяне на Механизъм, отчитащ приходи, генерирани от предаването на заменените отоплителни устройства от общината на специализирани структури, регистрирани за третиране на отпадъци от черни и цветни метали съгласно ЗУО; Обследване на място, изготвяне на анализи, оценки, обосновки, изследвания за целите на подготовка на проектното предложение; Разработване на средни/пределни цени за единица продукт; Изготвяне на проектно предложение за втори етап.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект ИСУН №BG16M1OP002-5.003-0006 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 542000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тодор Лилов Чонов

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет "Транспорт", за Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед за заместване №19ОА-3023/27.12.2019 г. на Кмета на община Пловдив